Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.8
JEL: K38

Przekonania religijne a prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w prawie UE. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Veselibas ministrija, C- 243/19 z 29.10.2020 r.

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Veselibas ministrija podjął próbę oceny, w jakim zakresie państwa członkowskie przy wdrażaniu przepisów prawa UE z obszaru transgranicznej opieki zdrowotnej są zobowiązane uwzględniać nie tylko przepisy prawa UE dotyczące realizacji rynku wewnętrznego, ale także osobisty wybór pacjenta wynikający z przekonań religijnych, który bazuje na art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych. Niestety z argumentacji przyjętej przez Trybunał w wyroku wynika, że realizacja interesu ogólnego (ochrony zdrowia publicznego) przeważa nad interesem jednostki (prawo do bycia niedyskryminowanym ze względu na religię lub światopogląd). Trybunał nie zauważa wartości unijnych ani celów innych niż cel ekonomiczny Unii Europejskiej. Celem analizy jest zwrócenie uwagi na aspekt aksjologiczny w realizacji prawa podstawowego, jakim jest prawo do bycia niedyskryminowanym ze względu na religię z art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych, w obszarze prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Słowa kluczowe: : transgraniczna opieka zdrowotna; Karta Praw Podstawowych; zakaz dyskryminacji; wartości unijne

Bibliografia

Bibliografia/References

Federico, G. (2021). When Medical Treatment and Religious Beliefs Intersect: The Case of Veselibas Ministrija. European Papers, 6(1), s. 69–80.

Kamiński, I. C. (2020). Artykuł 10 KPP, W: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Wyd. 2/A. Warszawa: Legalis.

Kordela, M. (2006). Zasady prawa jako normatywna postać wartości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), s. 39–40.

Lenaerts, K. (2019). Limits on Limitations: The Essence of Fundamental Rights in the EU. German Law Journal, 20.

Malczewska, M. (2012). Artykuł 168 TFUE. W: A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer.

Muir, E. (2019). The Essence of the Fundamental Right to Equal Treatment: Back to the Origins. German Law Journal, 20, 817–839.

Peers, S., Prechal, S. (2014). Article 52. W: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (red.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary (1455–1521). Oxford, Portland, Oregon.

Peeters, M. (2012). Free Movement of Patients: Directive 2011/24 on the Application of Patients' Rights in Cross-Border Healthcare. European Journal of Health Law, 19.

Pudło-Jaremek, A. (2020). Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Roczniki Administracji i Prawa, (2), 61–74.

Slokenberga, S. (2021). Case C-243/19, A v Veselibas ministrija, Judgement of the Court (Second Chamber) of 29 October 2020, EU:C:2020:872. European Journal of Health Law, 28(3), s. 285–306.

Tridimas, T., Gentile, G. (2019). The Essence of Rights: An Unreliable Boundary? German Law Journal, 20, 794–816.

Wróbel, A. (2020a). Doktrynalne koncepcje, charakter prawny i zakres zastosowania zakazu dyskryminacji. W: J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), Prawo antydyskryminacyjne. Warszawa: Legalis.

Wróbel, A. (2020b). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Wyd. 2/A. Warszawa: Legalis.

Wróbel, A. (2020c). Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji praz prawa do niedyskryminacyjnego traktowania. W: J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), Prawo antydyskryminacyjne. Warszawa: Legalis.

Zajadło, J. (1998). Godność i prawa człowieka (ideowe i normatywne źródła art. 30 Konstytucji). Gdańskie Studia Prawnicze, III.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
66.96
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę