Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK
ORCID: 0000-0002-0100-1457

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, dyrektor Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP).

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.10.1
JEL: K34, H71

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena poglądów judykatury sądowoadminstracyjnej dotycząca skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy w wymianie tej uczestniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych judykatów, w których można odnaleźć dwie konkurujące ze sobą linie orzecznicze. Dotyczą one przede wszystkim odmiennej interpretacji przez sądy administracyjne statusu prawnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zdaniem części składów orzekających, spółka ta może uczestniczyć w transakcji wymiany udziałów, gdyż zarówno spółka z o.o. w organizacji i spółka z o.o. właściwa stanowią ten sam byt prawny znajdujący się w różnych fazach (etapach) ustrojowych. Natomiast zgodnie z poglądami pozostałych przedstawicieli judykatury sądowoadministracyjnej spółka z o.o. w organizacji jest odrębnym od spółki z o.o. bytem prawnym, której podmiotowość ma charakter samodzielny. Powyższe oznacza, że w pewnych przypadkach osoba fizyczna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może skorzystać ze zwolnienia z tytułu wymiany udziałów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. w sytuacji gdy w wymianie udziałów uczestniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, zaś w innych transakcja ta nie jest dla niej neutralna podatkowo.

Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; podatek dochodowy od osób fizycznych; neutralność podatkowa; orzecznictwo sądów administracyjnych
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.4
JEL: K34, H71

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena poglądów judykatury sądowoadminstracyjnej dotycząca możliwości stosowania do opłaty dodatkowej pobieranej za parkowanie w strefie płatnego parkowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w szczególności przepisów w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych orzeczeń, w których można odnaleźć dwie konkurujące ze sobą linie orzecznicze.

Słowa kluczowe: przedawnienie; opłata dodatkowa za parkowanie; strefa płatnego parkowania; orzecznictwo sądów administracyjnych