Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.4
JEL: K34, H71

Problematyka przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena poglądów judykatury sądowoadminstracyjnej dotycząca możliwości stosowania do opłaty dodatkowej pobieranej za parkowanie w strefie płatnego parkowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w szczególności przepisów w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych orzeczeń, w których można odnaleźć dwie konkurujące ze sobą linie orzecznicze.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedawnienie; opłata dodatkowa za parkowanie; strefa płatnego parkowania; orzecznictwo sądów administracyjnych

Bibliografia

Brzezicki T., Morawski W. (2011). Przedawnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (7–8).

Brzezicki T., Morawski W. (2010). Stosowanie Ordynacji podatkowej do świadczeń publicznoprawnych uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. W: Opłaty samorządowe w Polsce. Problemy praktyczne, G. Liszewski (red.). Białystok: Temida 2.

Grabowski A. (2016). Środki ochrony dłużnika przed egzekucją administracyjną w przypadku powstania tytułu egzekucyjnego z mocy prawa na przykładzie „opłaty dodatkowej”. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (3).

Huchla A. (2001). Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową. W: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza: studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, R. Mastalski (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Unimex”.

Kabat A. (2019), Art. 13. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Kwietko-Bębnowski M. (2016). Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Majka P. (2019). Art. 60 i art. 67. W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Morawski W., Brzezicki T. (2009). Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6).

Niezgódka-Medek M. (2019), Art. 2. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Popławski M. (2019). Art. 2. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Siemieniako J., Wróblewska E. (2010). Problemy związane z kwestią stosowania Ordynacji podatkowej w odniesieniu do opłat. W: Opłaty samorządowe w Polsce. Problemy praktyczne, G. Liszewski (red.) Białystok: Temida.

Sobieralski K. (2009a). Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Nowe Zeszyty Samorządowe, (2).

Sobieralski K. (2009b). Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Nowe Zeszyty Samorządowe, (5).

Strachowska R. (2012). Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Teszner K. (2019), Art. 13. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Ślifirczyk M. (2007). Niepodatkowe należności budżetowe — pojęcie i systematyka. Gdańskie Studia Prawnicze, (1).

Ušák M. (2010). Niepodatkowe należności budżetowe w nowej ustawie o finansach publicznych. Finanse Komunalne, (4).

Zaborniak P. (2010). Art. 13. W: W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 12.03.2013 r., II GSK 2152/11, LEX nr 1340118

Wyrok NSA z 9.03.2017 r., II GSK 1683/15, LEX nr 2269861

Wyrok NSA z 9.01.2019 r., II FSK 2600/18, LEX nr 2645870

Wyrok NSA z 1.04.2019 r., I GSK 3504/18, LEX nr 2655957

wyrok NSA z 6.05.2019 r., I GSK 24/19, LEX nr 2687013

Wyrok NSA z 9.05.2019 r. I GSK 25/19, LEX nr 2678431

Wyrok NSA z 9.05.2019 r., I GSK 41/19, LEX nr 2679184

Wyrok NSA z 10.05.2019 r., I GSK 42/19, LEX nr 2682043

Wyrok NSA z 10.05.2019 r., I GSK 48/19, LEX nr 2686991

Wyrok NSA z 14.06.2019 r., I GSK 272/19, LEX nr 2693040

Wyrok NSA z 18.06.2019 r., I GSK 87/19, LEX nr 2685257

Wyrok NSA z 10.07.2019 r., I GSK 145/19, LEX nr 2694835

Wyrok NSA z 24.07.2019 r., I GSK 182/19, LEX nr 2700056

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.09.2015 r., III SA/Wr 267/15, LEX nr 1815780

Wyrok WSA w Szczecinie z 5.11.2015 r., I SA/Sz 138/15, LEX nr 1935857

Wyrok WSA w Gliwicach z 15.12.2016 r., I SA/Gl 644/16, LEX nr 2199503

Wyrok WSA w Olsztynie z 7.03.2018 r., I SA/Ol 95/2018, LEX nr 2472215

Wyrok WSA w Gdańsku z 13.03.2018 r., I SA/Gd 96/18, LEX nr 2478587

Wyrok WSA w Gdańsku z 20.03.2018 r., I SA/Gd 82/18, LEX nr 2466429

Wyrok WSA w Poznaniu z 10.05.2018 r., I SA/Po 197/2018, LEX nr 2503279

Wyrok WSA w Poznaniu z 5.07.2018 r., I SA/Po 410/18, LEX nr 2525274

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), u.d.p.

Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.), o.p.

Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), u.d.j.s.t.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p.

Pozostałe źródła

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3462, VII kadencja Sejmu

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę