Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Szymon Pawłowski
ORCID: 0000-0003-4670-4321
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny, ekspert w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.3
JEL: K23

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12.12.2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35–80), dalej „rozporządzenie 2017/2402”, na nowo został ukształtowany stan prawny dotyczący sekurytyzacji. Działalność uczestników tego procesu została objęta nadzorem, który jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.Tym samym podmiotami nadzorowanymi stały się również podmioty niepochodzące z tradycyjnych segmentów rynku finansowego: bankowego, kapitałowego oraz ubezpieczeniowego. Istotnym, w szczególności dla rynku polskiego, nowym obowiązkiem jest sprawozdawczość, której zasady zastały określone w rozporządzeniu. Niniejsza analiza dotyczy tego obowiązku oraz sposobu jego nadzorowania, w tym sankcjonowania jego niedochowania.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne; prawo UE; Komisja Nadzoru Finansowego; sekurytyzacja

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny, ekspert w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.