Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Tomasz Szanciło
ORCID: 0000-0001-6015-6769
Dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA Profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Prywatnego, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego — na tych dziedzinach koncentrują się jego zainteresowania naukowe i badawcze. Autor komentarza do prawa przewozowego oraz redaktor
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.2
JEL: K40

Jednym z podstawowych założeń nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. jest przeciwdziałanie nadużywaniu przez strony prawa procesowego, a więc czynieniu z uprawnień przewidzianych w przepisach użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (art. 41 k.p.c.). Ustawodawca znacznie rozszerzył zakres przedmiotowy sankcji, które mogą być stosowane przez sąd w przypadku nadużycia przez stronę prawa procesowego. Ustawodawca słusznie uznał, że nielojalne i niesumienne zachowanie strony, szczególnie mające wpływ na niezasadne przedłużenie postępowania, powinno zostać inkryminowane w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Chociaż wprowadzenie nowych środków procesowych zmierzających do realizacji zasad lojalności w postępowaniu cywilnym należy ocenić pozytywnie, to ich konstrukcja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych aspektów zastosowania środków przewidzianych w art. 2262 § 2 k.p.c.

Słowa kluczowe: nadużycie; prawo procesowe; grzywna; koszty procesu; odsetki
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.4

Odsetki od kosztów procesu stanowią nową regulację w polskiej procedurze cywilnej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, chociaż zmierzające w dobrym kierunku, budzi wątpliwości zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawowym problemem jest ustalenie, czy omawiane odsetki należy umieszczać w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, jako część kosztów procesu, czy też są przyznawane w jakiejś inne formie. Odpowiedź na to pytanie implikuje kolejne problemy, szczególnie związane z zaskarżalnością takiego rozstrzygnięcia. Analiza przepisów pozwala na wyciągnięcie wniosku, że odsetki stanowią część kosztów procesu, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Słowa kluczowe: odsetki; koszty procesu; wydatki; zażalenie

Dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA

Profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Prywatnego, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego — na tych dziedzinach koncentrują się jego zainteresowania naukowe i badawcze. Autor komentarza do prawa przewozowego oraz redaktor i współautor komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.