Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.1
JEL: A12, D18, D21, K20

Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu „Made in” (cz. 1)

Określenie kraju wytwarzania produktu, realizowane najczęściej poprzez formułę „Made in”, jest istotnym kryterium decyzji o jego zakupie. Dlatego stanowi ono informację, której udostępnienie konsumentowi jest niezbędne dla zapewnienia mu ochrony na rynku. Prawo unijne wychodzi z takiego założenia w perspektywie swoich ogólnych dezyderatów. Jednak na płaszczyźnie obowiązującego prawa nie potrafiło dotąd ustanowić jasnego, dokładnego ani powszechnie wiążącego wymogu ujawnienia pochodzenia produktu. Niedostatek w tym względzie, choć w mniejszym stopniu, dotyczy nawet żywności. Podanie informacji o pochodzeniu pozostałych produktów jest zaś, poza nielicznymi wyjątkami, niemal zupełnie dowolne, w tym co do jego sposobu. Ponadto przedsiębiorcy liczący się z dodatkowym istotnym czynnikiem w tej materii, którym jest ogólny zakaz wprowadzania w błąd konsumentów, pozostają w tym stanie prawnym w niepewności co do legalności zastosowanego określenia pochodzenia oferowanych przez nich towarów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: produkt; oznaczenie; pochodzenie; proces przetworzenia; składnik podstawowy; wprowadzenie w błąd; konsument

Bibliografia

Bibliografia/References

Ustawodawstwo polskie/Polish legal acts

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.10.2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, Dz.U. z 2016 r., poz. 1730.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 806.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dz.U. Nr 85, poz. 466.

Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.

Ustawa z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2182 ze zm.

Ustawa z 12.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2178 ze zm.

Ustawa z 6.09.2001 r. — Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.

Ustawa z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047 ze zm.

Ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215.

Ustawa z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.

Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070.

Ustawa z 5.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225 ze zm.

Ustawa z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.

Ustawodawstwo unijne (i wspólnotowe)/EU legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.Urz. L 311 z 28.11.2001 r., s. 67–128, ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z 18.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek, Dz.Urz. L 170 z 30.06.2009 r., s. 1–37, ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z 18.06.2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, Dz.Urz. L 164 z 26.06.2009 r., s. 45–58.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Dz.Urz. L 96 z 29.03.2014 r., s. 357–375 ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3.04.2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE, Dz.Urz. L 127 z 29.04.2014 r., s. 1–38, ze zm.

Dyrektywa Rady 2001/110/WE z 20.12.2001 r. odnosząca się do miodu, Dz.Urz. L 10 z 12.01.2002 r., s. 47–52, ze zm.

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z 21.10.2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich, COM(2005) 0661 — C7-0048/2010 — 2005/0254(COD), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0383+0+DOC+PDF+V0//PL (31.03.2020 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.07.2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97, Dz.Urz. L 204 z 11.08.2000 r., s. 1–25, ze zm.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,

powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.Urz. WE L 31 z 1.02.2002 r., s. 1–24, ze zm.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie detergentów Dz.Urz. L 104 z 8.04.2004 r., s. 1–35, ze zm.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz.Urz. L 396 z 30.12.2006 r., s. 1–794, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z 23.04.2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny — tzw. zmodernizowany kodeks celny, Dz.Urz. WE L 145 z 4.06.2008 r., s. 1–64.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.Urz. L 353 z 31.12.2008 r., s. 1–1355 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30.11.2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, Dz.Urz. L 342 z 22.12.2009 r., s. 59–209, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz.Urz. L 88 z 4.04.2011 r., s. 5–43, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z 27.09.2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 008/121/WE, Dz.Urz. L 272 z 18.10.2011 r., s. 1–64.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 r., s. 18–63, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny, Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., s. 1–101 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 11.12.2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, Dz.Urz. L 354 z 28.12.2013 r., s. 1–21, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.Urz. L 347 z 20.12.2013 r., s. 671–854.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 802/68 z 27.06.1968 r. dotyczące wspólnej definicji pojęcia pochodzenia towarów, Dz.Urz. L 148 z 28.06.1968 r., s. 1 i nast.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.Urz. L 302 z 19.10.1992 r., s. 1–91, ze zm.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 z 13.12.2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek, Dz.Urz. L 12, z 14.12.2012 r., s. 14–21, ze zm.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z 13.12.2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu, Dz.Urz. L 335 z 14.12.2013 r., s. 19–22, ze zm.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/775 z 28.05.2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego, Dz.Urz. L 131 z 29.05.2018 r., s. 8–12.

Wniosek Komisji Europejskiej z 13.02.2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM/2013/078 final — 2013/0049, COD), zob.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52013PC0078 (31.03.2020 r.).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę