Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.4
JEL: K31

Employee email monitoring – reflections on the new regulations

The Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (J.L. of 2018 Item 1000) introduced new provisions to the Labour Code, art. 222 and 223, specifying the rules on employee monitoring. These regulations are groundbreaking, as so far the issue has not been, in principle, the subject of interest of the Polish legislator. Particular attention was paid to the employee’s official email control, although there are some objections to the adopted regulations. The article contains an analysis of regulations regarding the mentioned form of monitoring.

Download article
Keywords: monitoring; control; secrecy of correspondence; email

References

Bibliografia

Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Derlacz-Wawrowska, M. (2015). Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Dörre-Nowak, D. (2009). Ochrona tajemnicy korespondencji elektronicznej pracownika a uprawnienia kierownicze i kontrolne pracodawcy. W: A.M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kraków 7-9 maja 2009 r. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kuba, M. (2014). Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (1997). Protection of workers’ personal data. An ILO code of practice. Genewa: Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Sokołowski, T. (2009). Komentarz do art. 23 k.c. W:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Świątkowski, A.M. (2011). Ochrona prywatności w stosunkach pracy a prawo pracodawcy kontrolowania sposobów korzystania przez pracowników z zakładowych urządzeń elektronicznej komunikacji. W: Z.  Kubot, T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin.

Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: LIBER.

Wujczyk, M. (2012). Prawo pracownika do ochrony prywatności. Warszawa: Wolters Kluwer.

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription