Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Instytucja ślubowania w pracowniczym i niepracowniczym stosunku służbowym

The study is concerned with the legal institution of taking an oath by persons entering into a labour and non-labour service relationships. This institution has a long tradition, and its source is the duty of fidelity. An oath is a conventional act of a performative nature which, for its effectiveness, must meet certain requirements regarding form and content. Although the acts of oath fulfill a functionally similar role, individual provisions unjustifiably differently define the moment when the obligation to take the oath arises and the consequences of its violation (e.g. invalidity of a legal act, dismissal from service, expiration of employment). These regulations have an impact on the procedural status of employees and functionaries of state services in connection with the assertion of possible claims.

Keywords: oath; employee; functionary; form and content of the oath; refusal to take an oath

References

Bibliografia/References

Adamiak, B. i Borkowski, J. (2003). Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa.

Duda, M. i Jóźwiak, S. (2014). Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu — zarys problematyki. Zapiski Historyczne. LXXIX(1) www.zapiskihistoryczne.pl (6 XI 2020).

Grześków, M. (2020). Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych. Warszawa.

Kuczyński, T. (2019). W: J. Korczak i K. Sobieralski (red.), Mianowanie urzędników służby cywilnej. Jednostka wobec władczej ingerencji organów państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. Wrocław.

Kuczyński, T. i Mazurczak-Jasińska, E. (2015). Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

Maciaszek, P. (2018). Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i prawie kanonicznym. Przegląd Sejmowy, (2).

Maroń, G. (2012). Instytucja przysięgi prezydenta w polskim porządku prawnym. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (2).

Maroń, G. (2019). Instytucja ślubowania prokuratorskiego w polskim porządku prawnym. Prokuratura i Prawo, (11), Legalis.

Sobański, R. (2011). Zawód prawnika jako professio. Palestra, (7–8).

Sypniewski, Z. (1977). Obowiązki pracowników podlegających przepisom szczególnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Szymczak, M. (red). (1981). Słownik języka polskiego. Tom III. Warszawa.

Wiencierz, P. (2017). Iuramentum na inaugurację władzy królewskiej w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa. Czasopismo Prawno-Historyczne, LXIX(2).

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription