Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Instytucja ślubowania w pracowniczym i niepracowniczym stosunku służbowym

Artykuł dotyczy prawnej instytucji składania ślubowania przez osoby zawierające pracownicze i niepracownicze stosunki służbowe. Instytucja ta ma długoletnią tradycję, a jej źródłem jest obowiązek wierności. Ślubowanie jest czynnością konwencjonalną o charakterze performatywnym, która dla swej skuteczności powinna spełniać określone wymagania dotyczące formy i treści. Mimo że akty ślubowania spełniają funkcjonalnie podobną rolę, to jednak poszczególne przepisy w bezzasadnie odmienny sposób określają moment powstania obowiązku złożenia ślubowania oraz skutki jego naruszenia (np. nieważność czynności prawnej, zwolnienie ze służby, wygaśnięcie stosunku pracy). Regulacje te mają wpływ na status procesowy pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych związany z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Słowa kluczowe: ślubowanie; pracownik; funkcjonariusz; forma i treśćślubowania; odmowa złożenia ślubowania

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamiak, B. i Borkowski, J. (2003). Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa.

Duda, M. i Jóźwiak, S. (2014). Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu — zarys problematyki. Zapiski Historyczne. LXXIX(1) www.zapiskihistoryczne.pl (6 XI 2020).

Grześków, M. (2020). Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych. Warszawa.

Kuczyński, T. (2019). W: J. Korczak i K. Sobieralski (red.), Mianowanie urzędników służby cywilnej. Jednostka wobec władczej ingerencji organów państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak. Wrocław.

Kuczyński, T. i Mazurczak-Jasińska, E. (2015). Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

Maciaszek, P. (2018). Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i prawie kanonicznym. Przegląd Sejmowy, (2).

Maroń, G. (2012). Instytucja przysięgi prezydenta w polskim porządku prawnym. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (2).

Maroń, G. (2019). Instytucja ślubowania prokuratorskiego w polskim porządku prawnym. Prokuratura i Prawo, (11), Legalis.

Sobański, R. (2011). Zawód prawnika jako professio. Palestra, (7–8).

Sypniewski, Z. (1977). Obowiązki pracowników podlegających przepisom szczególnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Szymczak, M. (red). (1981). Słownik języka polskiego. Tom III. Warszawa.

Wiencierz, P. (2017). Iuramentum na inaugurację władzy królewskiej w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa. Czasopismo Prawno-Historyczne, LXIX(2).

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę