Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Selected issues within the scope of the subjective right to compensation upon the basis of the Act on Bridging Pensions

Introducing, as of 1.01.2009, the institution of compensation to the, hitherto developed, system of social insurance, the legislator resolved the issue of securing the claims of all the insured who were able to prove that they had been working for no fewer than 15 years under special conditions, or performing work having a special nature. Nevertheless, the two paths of interpreting the legal regulations relevant to the right to compensation mean that the two, thus developed, subjectives copes of the entitled do not reflect the system and objective-related assumptions of this institution in their entirety. Presenting these conceptions of interpreting legal regulations within the scope of the right to compensation, and also an attempt to determine their mutual relations, are of significance for the implementing the legal provisions relevant to the right to compensation in the manner which is intended by the legislator.

Download article
Keywords: compensation; bridging pension; special conditions; earlier retirement

References

Antonów, K. (2003). Prawo do emerytury. Kraków: Zakamycze.

Jankowska, K., Jędrasik-Jankowska, I. (2011). Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Warszawa: LexisNexis.

Modliński, E. (1967). O charakterze stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego. Nowe Prawo, (12), za: Szyjewska-Bagińska, J. (2016). Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydawane w postępowaniu abolicyjnym – uwagi na marginesie wyroku SA w Gdańsku w sprawie III AUa 1789/15. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3).

Szlachta-Kisiel, K. (2018). Zmiany w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Wajda, D. (2013). W: B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck.

Zieleniecki, M. (2014). W: K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, T. (1992). Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego. Państwo i Prawo, (3).

Zieliński T. (1984). Zarys wykładu prawa pracy. Część III. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription