Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Z problematyki zakresu podmiotowego prawa do rekompensaty na gruncie ustawy o emeryturach pomostowych

Wprowadzając z dniem 1 stycznia 2009 r. instytucję rekompensaty do dotychczas ukształtowanego systemu ubezpieczeń społecznych ustawodawca zdecydował o zabezpieczeniu roszczeń wszystkich ubezpieczonych legitymujących się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jednak ukształtowane dwie ścieżki interpretacji przepisów dotyczących prawa do rekompensaty sprawiają, że ustalone w ten sposób dwa zakresy podmiotowe uprawnionych nie odzwierciedlają w pełni założeń systemowych i celowościowych tej instytucji. Przedstawienie w artykule tych koncepcji interpretacji przepisów prawa do rekompensaty oraz próba ustalenia ich wzajemnych relacji są istotne dla zamierzonej przez ustawodawcę realizacji przepisów dotyczących prawa do rekompensaty.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rekompensata; emerytura pomostowa; warunki szczególne; wcześniejsza emerytura

Bibliografia

Antonów, K. (2003). Prawo do emerytury. Kraków: Zakamycze.

Jankowska, K., Jędrasik-Jankowska, I. (2011). Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Warszawa: LexisNexis.

Modliński, E. (1967). O charakterze stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego. Nowe Prawo, (12), za: Szyjewska-Bagińska, J. (2016). Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydawane w postępowaniu abolicyjnym – uwagi na marginesie wyroku SA w Gdańsku w sprawie III AUa 1789/15. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3).

Szlachta-Kisiel, K. (2018). Zmiany w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Wajda, D. (2013). W: B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck.

Zieleniecki, M. (2014). W: K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, T. (1992). Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego. Państwo i Prawo, (3).

Zieliński T. (1984). Zarys wykładu prawa pracy. Część III. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę