Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Combating international crime in logistics on selected examples — tools, methods, penalty system

The article discusses the phenomenon of combating international crime in logistics on the example of controls performed by officers of the National Revenue Administration. The aim of the article is to identify crimes occurring in logistics in relation to: goods, documents, operation of SENT and ANPRS systems and resulting from the activities of entrepreneurs. Characteristics of the use of tools and methods in combating crime in logistics are presented on the example of: SENT control, Automatic Number Plate Recognition System (ANPRS) and criminal analysis. The available statistics on the number of controls performed in 2018–2020 based on SENT controls were analyzed. Selected intra-EU and international institutions and bodies, including those established to combat crime in logistics, were indicated. Examples of unsuccessful attempts to smuggle goods in road transport are presented.

Download article
Keywords: crime in logistics; combating; SENT inspections; criminal analysis; penalty system

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Chackiewicz, M. (2019). Mechanizmy i instrumenty zwalczania celnej przestępczości transgranicznej. W: S. Krysiński, A. Wikarczyk, J. Żylińska (red.), Nauki społeczne w dobie innowacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Euro Prawo.

Czyżowicz, W. (2015). Polityczno-prawne mechanizmy i organizacyjne formy zwalczania przestępstw celnych w ramach WCO. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, (2).

Drozdek, A. (2017). Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 5(2). http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008

Kobylas, M. (2014). Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczytno: WSPol.

Pichor, S. (2015). Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej z perspektywy doświadczeń Misji Doradczej Unii Europejskiej (EUBAM). W: E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

Pływaczewski, E. W. (2011). Zwalczanie przestępczości zorganizowanej z perspektywy międzynarodowej. W: E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Police Cooperation Handbook, dok. 15732/03 z 12 grudnia 2003 r. z późn. zm.

Safjański, T. (2017). Zintegrowane zwalczanie przestępczości zorganizowanej w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM) — geneza, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9(16).

Szadokierski, M. (2016). Współpraca międzynarodowa Izby Celnej w Szczecinie w 2015 r. Wiadomości Celne, (3).

Witkowski, P. (2004). Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym. Chełm: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Wódka, M. (2015). Międzynarodowa przestępczość zorganizowana — typologia, charakterystyka i zwalczanie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Zespół RILO ECE (2016). Współpraca międzynarodowa realizowana w ramach Regionalnego Biura Łącznikowego dla Europy Wschodniej i Środkowej. Wiadomości Celne, (3).

 

Akty prawne/Legal acts

Decyzja Komisji 1999/352/WE z 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), SEC (1999) 802, (1999/352/WE, EWWiS, Euratom) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów. (Dz.U. 2017, poz. 1047).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 czerwca 2018 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej, Strasburg, 12.6.2018, COM(2018)474 final, s. 14.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.

Ustawa z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2018, poz. 1958, 2192, 2193 oraz 2227).

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019, poz. 768, 730, 1520 i 1556).

Ustawa z 9 marca 2017 r. w sprawie systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu olejami opałowymi (Dz.U. 2018, poz. 2332; Dz.U. 2019, poz. 730, 1123 i 1556).

Zarządzenie nr 41 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową analizy kryminalnej.

 

Źródła internetowe/Internet sources

46 kg metaamfetaminy ukryte w ciężarówce, https://www.gov.pl/web/kas/46-kg-metaamfetaminy-ukryte-w-ciezarowce (8.09.2020).

Customs Enforcement Network (CEN), http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen. aspx (10.09.2020).

European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations. Cross Border Cooperation, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en (6.09.2020).

KAS uruchomiła system rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPRS PL, https://mf-arch2.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kas-uruchomila-system-rozpoznawania-numerow-rejestracyjnych-anprspl?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_2UWl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_2UWl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_2UWl_delta%3D20%26_101_INSTANCE_2UWl_cur%3D38%26_101_INSTANCE_2UWl_andOperator%3Dtrue (28.06.2020).

Mercator Programme. A Navigational Map For Trade Facilitation, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/mercator-programme/wco_mercator.pdf?a=en (6.09.2020).

Wykaz towarów objętych systemem monitorowania, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/PL+-+WYKAZ+TOWAR%C3%93W+-+CN+od+20200901. pdf/310aaa43-df62-4e14-a621-ed43df6c6944 (3.09.2020).

Skuteczne kontrole SENT, https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/3Q3r/content/skuteczne-kontrole-sent-1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Q3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_3Q3r_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_3Q3r_keywords%3D%26_101_INSTANCE_3Q3r_delta%3D8%26_101_INSTANCE_3Q3r_cur%3D5%26_101_INSTANCE_3Q3r_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_3Q3r (8.09.2020).

Zatrzymano kolejne 18 ton tytoniu bez akcyzy, https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/1THt/content/zatrzymano-kolejne-18-ton-tytoniu-bez-akcyzy?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-katowicach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1THt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_1THt_, (25.07.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription