Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zwalczanie międzynarodowej przestępczości w logistyce na wybranych przykładach — narzędzia, metody, system kar

W artykule omówiono zjawisko zwalczania międzynarodowej przestępczości w logistyce na przykładzie kontroli dokonywanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest identyfikacja przestępstw występujących w logistyce w odniesieniu do: towaru, dokumentów, obsługi systemów SENT i ANPRS oraz wynikających z działań przedsiębiorców. Dokonano charakterystyki wykorzystania narzędzi i metod w zwalczaniu przestępczości w logistyce na przykładzie: kontroli SENT, Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) i analizy kryminalnej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w latach 2018–2020 na podstawie kontroli SENT. Wskazano wybrane instytucje i organy wewnątrzunijne oraz międzynarodowe, powołane m.in. do zwalczania przestępczości w logistyce. Przedstawiono przykłady udaremnionych prób przemytu towarów w transporcie drogowym.

Słowa kluczowe: przestępczość w logistyce; zwalczanie; kontrole SENT; analiza kryminalna; system kar

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Chackiewicz, M. (2019). Mechanizmy i instrumenty zwalczania celnej przestępczości transgranicznej. W: S. Krysiński, A. Wikarczyk, J. Żylińska (red.), Nauki społeczne w dobie innowacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Euro Prawo.

Czyżowicz, W. (2015). Polityczno-prawne mechanizmy i organizacyjne formy zwalczania przestępstw celnych w ramach WCO. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, (2).

Drozdek, A. (2017). Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 5(2). http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008

Kobylas, M. (2014). Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczytno: WSPol.

Pichor, S. (2015). Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej z perspektywy doświadczeń Misji Doradczej Unii Europejskiej (EUBAM). W: E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

Pływaczewski, E. W. (2011). Zwalczanie przestępczości zorganizowanej z perspektywy międzynarodowej. W: E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Police Cooperation Handbook, dok. 15732/03 z 12 grudnia 2003 r. z późn. zm.

Safjański, T. (2017). Zintegrowane zwalczanie przestępczości zorganizowanej w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM) — geneza, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9(16).

Szadokierski, M. (2016). Współpraca międzynarodowa Izby Celnej w Szczecinie w 2015 r. Wiadomości Celne, (3).

Witkowski, P. (2004). Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym. Chełm: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Wódka, M. (2015). Międzynarodowa przestępczość zorganizowana — typologia, charakterystyka i zwalczanie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Zespół RILO ECE (2016). Współpraca międzynarodowa realizowana w ramach Regionalnego Biura Łącznikowego dla Europy Wschodniej i Środkowej. Wiadomości Celne, (3).

 

Akty prawne/Legal acts

Decyzja Komisji 1999/352/WE z 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), SEC (1999) 802, (1999/352/WE, EWWiS, Euratom) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów. (Dz.U. 2017, poz. 1047).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 czerwca 2018 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej, Strasburg, 12.6.2018, COM(2018)474 final, s. 14.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.

Ustawa z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2018, poz. 1958, 2192, 2193 oraz 2227).

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019, poz. 768, 730, 1520 i 1556).

Ustawa z 9 marca 2017 r. w sprawie systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu olejami opałowymi (Dz.U. 2018, poz. 2332; Dz.U. 2019, poz. 730, 1123 i 1556).

Zarządzenie nr 41 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową analizy kryminalnej.

 

Źródła internetowe/Internet sources

46 kg metaamfetaminy ukryte w ciężarówce, https://www.gov.pl/web/kas/46-kg-metaamfetaminy-ukryte-w-ciezarowce (8.09.2020).

Customs Enforcement Network (CEN), http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen. aspx (10.09.2020).

European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations. Cross Border Cooperation, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en (6.09.2020).

KAS uruchomiła system rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPRS PL, https://mf-arch2.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kas-uruchomila-system-rozpoznawania-numerow-rejestracyjnych-anprspl?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_2UWl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_2UWl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_2UWl_delta%3D20%26_101_INSTANCE_2UWl_cur%3D38%26_101_INSTANCE_2UWl_andOperator%3Dtrue (28.06.2020).

Mercator Programme. A Navigational Map For Trade Facilitation, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/mercator-programme/wco_mercator.pdf?a=en (6.09.2020).

Wykaz towarów objętych systemem monitorowania, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/PL+-+WYKAZ+TOWAR%C3%93W+-+CN+od+20200901. pdf/310aaa43-df62-4e14-a621-ed43df6c6944 (3.09.2020).

Skuteczne kontrole SENT, https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/3Q3r/content/skuteczne-kontrole-sent-1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Q3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_3Q3r_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_3Q3r_keywords%3D%26_101_INSTANCE_3Q3r_delta%3D8%26_101_INSTANCE_3Q3r_cur%3D5%26_101_INSTANCE_3Q3r_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_3Q3r (8.09.2020).

Zatrzymano kolejne 18 ton tytoniu bez akcyzy, https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/1THt/content/zatrzymano-kolejne-18-ton-tytoniu-bez-akcyzy?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-katowicach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1THt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_1THt_, (25.07.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę