Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Anna Dobaczewska
ORCID: 0000-0001-8918-9847
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w szczególności z zagadnień prawa ochrony konkurencji (w tym prawa pomocy publicznej) oraz działalności sektora publicznego w gospodarce.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.1
JEL: K20, K33

Prawne uregulowanie inwestycji bezpośrednich w Zjednoczonym Królestwie i państwach Unii Europejskiej po brexicie

Bilateral free trade agreements and bilateral investment treaties have evolved enormously since the former were signed. The changes consist primarily in covering a broader spectrum of issues which, in addition to the rights and obligations of investors and host countries, define a new axiological basis and further values implemented through the agreements. What has also changed is the legal environment in which the agreements are implemented, including the regulations specifying the competences of the EU member states to sign free trade and investment protection agreements. New multilateral investment agreements have also emerged in global trade. The approach to entrusting investment disputes to arbitration courts has changed. The aim of this study is to anticipate possible scenarios for further regulation of (existing and future) investments made by UK investors in EU countries and vice versa after Brexit.

Bilateralne umowy o wolnym handlu oraz umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji przeszły od momentu podpisywania pierwszych z nich ogromną ewolucję. Zmiany polegają przede wszystkim na nowej, poszerzonej treści tych umów, określających obok praw i obowiązków inwestorów oraz państw goszczących, nowe podstawy aksjologiczne i dodatkowe wartości realizowane dzięki umowom. Zmieniło się także otoczenie prawne, w jakim obowiązują, w tym przepisy określające kompetencje i zasady podpisywania umów o wolnym handlu i umów o ochronie inwestycji przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pojawiły się też w globalnym obrocie gospodarczym wielostronne umowy odnoszące się do wspierania i ochrony inwestycji. Zmieniło się podejście do powierzania sporów wynikających z inwestycji trybunałom arbitrażowym. Celem artykułu jest przewidzenie możliwych scenariuszy dalszego uregulowania prawnego inwestycji (obecnych i przyszłych) dokonanych przez inwestorów ze Zjednoczonego Królestwa w krajach UE i odwrotnie, po jego wystąpieniu z Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: : bilateral investment treaties (BIT); free trade agreements; Brexit; arbitration court; European Union (EU) (umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji (BIT); umowy o wolnym handlu; brexit; trybunał arbitrażowy; Unia Europejska (UE))

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w szczególności z zagadnień prawa ochrony konkurencji (w tym prawa pomocy publicznej) oraz działalności sektora publicznego w gospodarce.