Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dla akcjonariuszy

10.06.2020

Zarząd Spółki PWE S.A. ze względu na przesunięcie terminu obowiązkowej dematerializacji akcji (z 30 czerwca 2020 roku na 30 września 2020 roku) ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) postanowił :
1. odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2020 r.,
2. niezwłocznie zawiadomić akcjonariuszy o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r. – na stronie internetowej Spółki,
3. podjąć czynności w celu zwołania Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego znajdzie się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie obowiązkowej dematerializacji akcji spółki PWE S.A.

 

29.05.2020
 
ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A. 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A., 
które odbędzie się 19 czerwca 2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
 
Porządek:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Zatwierdzenie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu dokonującego obowiązkowej dematerializacji akcji PWE S.A. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 
                                                                                       
Bartłomiej Nowak
Prezes Zarządu
 

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Podwale 17 lok. 2
00-252 Warszawa

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031954

REGON 010686685

NIP 5261005453

Wysokość kapitału zakładowego 500 055,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 4505
Wartość nominalna akcji 111,00 zł
 

STATUT