Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dla akcjonariuszy

Warszawa, 11.09.2020

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A. 
 
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych 
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. 
 
które odbędzie się 25 września 2020 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r. 
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podmiotu dokonującego obowiązkowej dematerializacji akcji PWE SA.
13. Zmiany w statucie spółki PWE SA.
14. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w 2020 r. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad.
 
 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Podwale 17 lok. 2
00-252 Warszawa

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031954

REGON 010686685

NIP 5261005453

Wysokość kapitału zakładowego 500 055,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 4505
Wartość nominalna akcji 111,00 zł
 

STATUT