Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Bala-Litwiniak
ORCID: 0000-0003-2859-849X

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ochrony środowiska, szczególnie ochrony powietrza. Tematyka badań prowadzonych przez dr Balę-Litwiniak koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z niskoemisyjnym spalaniem i współspalaniem paliw, biopaliw i odpadów.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.4
JEL: Q16, Q44, Q55

Ekologiczno-strategiczna analiza wykorzystania pelletów z wybranych materiałów drzewnych i odpadowych na cele grzewcze

The paper presents the possibilities of using wood, waste and energy plant biomass as a material for the production of fuels in the form of pellets. Pine sawdust, energy willow chips, sunflower husk and corn straw were analysed. The materials were pelletized. Selected physicochemical properties and elemental composition were determined. It has been shown that the best alternative to replace wood pellets can be pellets made from both energy willow and sunflower husks. Sunflower husk pellets were selected as the most promising fuel and subjected to a strategic analysis using the SWOT/TOWS method. Based on the analyses, it was shown that sunflower husk pellets, due to their competitive price, appropriate physicochemical parameters and wide availability, can be successfully used as a fuel in boilers adapted to burn wood pellets and more.

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy drzewnej, odpadowej i pochodzącej z upraw energetycznych jako materiału do produkcji paliw w formie pelletów. Analizie poddano trociny sosnowe, zrębki wierzby energetycznej, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Wykazano, że najlepszą alternatywą dla pelletu z drewna mogą być pellety zarówno wytworzone z wierzby energetycznej, jak i łuski słonecznika. Jako najlepiej rokujące paliwo wytypowano pellet z łuski słonecznika i poddano go analizie strategicznej z wykorzystaniem metody SWOT/TOWS. Wykazano, że pellet z łuski słonecznika ze względu na konkurencyjną cenę, odpowiednie parametry fizykochemiczne i szeroką dostępność może być z powodzeniem stosowany jako paliwo w kotłach przystosowanych do spalania pelletów drzewnych i nie tylko.

Słowa kluczowe: biomass pellets; waste; alternative fuels; energy plants; SWOT/TOWS analysis (pellety z biomasy; odpady; paliwo odnawialne; analiza SWOT/TOWS)
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.8

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania czterech rodzajów biomasy jako paliwa w domowym kotle grzewczym. Analizie poddano trociny sosnowe, świerkowe, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Dokonano również analizy ekonomicznej dla uzyskanych pelletów. Wykazano, że analizowane rodzaje biomasy — ze względu na konkurencyjną cenę, wysoką kaloryczność i skład elementarny — mogą być z powodzeniem stosowane jako paliwo w domowych kotłach grzewczych.

Słowa kluczowe: biomasa; pellet; domowy kocioł grzewczy; paliwo odnawialne