Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Arkadiusz Kawa
ORCID: 0000-0003-0697-8838

Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytyt Logistyki
i Magazynowania, były profesor nadzwyczajny Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu, autor 300 prac naukowych i po-
pularyzatorskich z zakresu e-commerce, logistyki, sieci biz-
nesowych i zarządzania łańcuchem dostaw. Jest kierowni-
kiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe

Centrum Nauki pt. „Kreowanie sieci wartości w handlu elek-
tronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym”.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.1
JEL: M10, L81, F14

Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; wartość postrzegana; handel elektroniczny; sprzedawca internetowy; zogniskowany wywiad grupowy; FGI