Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Beata Stasiak-Cieślak
ORCID: 0000-0003-1548-3562

Dr Beata Stasiak-Cieślak

Research and technical employee, transport psychologist, representative of the Director for disabled people, coordinator of the Automotive Service Center for Disabled People operating at the Motor Transport Institute. A graduate of the University of Social Sciences and Humanities, postgraduate studies in Transport Psychology and the University of Finance and Management in Warsaw, at the Faculty of Psychology. PhD in the field of engineering and technical sciences, discipline Civil Engineering and Transport, specialization ergonomics.

 

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.3
JEL: L91

Identyfikacja czynników osobowościowych kierowcy a bezpieczeństwo ruchu

The study presents an overview of the available research results concerning the analysis of the impact of factors characteristic for the behavior of road users that influence road accidents. Intellectual fitness, personality and temperament as well as psychomotor skills were analyzed. The aim of the article is to present the current results in terms of selected psychological factors, i.e. intellectual performance, personality and temperament traits as well as psychomotor performance in the field of road safety. It is also the basis for setting directions for further research in this field.

Opracowanie przedstawia przegląd dostępnych wyników badań dotyczących analizy oddziaływania czynników charakterystycznych dla zachowań uczestników ruchu drogowego, mających wpływ na wypadki drogowe. Analizie poddano sprawność intelektualną, osobowość i temperament oraz zdolności psychomotoryczne. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych wyników w zakresie wybranych czynników psychologicznych, tj. sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu oraz sprawności psychomotorycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to również podstawa do wyznaczania kierunków dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: road safety; driver; the personality factors of the driver (bezpieczeństwo na drodze; kierowca; czynniki osobowościowe kierowcy)