Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Blanka Tundys
ORCID: 0000-0001-5024-4722

Dr hab. Blanka Tundys, prof. US

Profesor w Katedrze Logistyki w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych (w języku polskim, angielskim i niemieckim) oraz opracowań dla praktyki gospodarczej. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z logistyką miejską, smart city, zielonym i zrównoważonym łańcuchem dostaw oraz gospodarką o zamkniętym obiegu. Pełniła role kierownicze w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz koordynowała współpracę naukową w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Jest ekspertem RPO, NCBiR i programu Interreg. Jest recenzentem w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz zasiada w komitetach naukowych krajowych i zagranicznych konferencji.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.11.2
JEL: F5, F6, L1

Zakłócenia incydentalne, szczególnie takie, które wcześniej nie występowały, a ich prawdopodobieństwo w kontekście negatywnego wpływu było niewielkie, od kilku lat stanowią rzeczywistość gospodarczą. Konsekwencje zakłóceń oddziałują na funkcjonowanie podmiotów zlokalizowanych w najodleglejszych częściach globu, a zmieniające się źródła niepewności wymagają podejmowania działań, które pozwolą na budowę bardziej odpornych systemów. Zidentyfikowany ripple effect, definiowany jako nieprzewidywalne skalowanie jednoczesnego rozprzestrzeniania się zakłóceń w łańcuchach dostaw poprzez jego wiele szczebli, coraz częściej stanowi skutek występujących globalnych zagrożeń. W artykule zaprezentowano analizę bibliometryczną dotyczącą zagadnień związanych z łańcuchem dostaw, najczęściej identyfikowanych w ostatnich latach kryzysów i ich konsekwencji w postaci ripple effect. Celem analizy było wskazanie, jak zmienia się zainteresowanie tematyką ripple effect w ostatnich latach w kontekście analizy łańcucha dostaw, co uwidacznia rosnąca liczba publikacji naukowych, autorów, poszerzony obszar oraz zakres analiz badawczych. Wykorzystanie ripple effect w badaniach nad łańcuchem dostaw jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a prezentacja danych ilościowych jest nowym spojrzeniem na badaną tematykę, która jest trudna do zbadania innymi metodami.

Słowa kluczowe: ripple effect; łańcuch dostaw; zdarzenia incydentalne; kryzysy; analiza bibliometryczna; Web of Science
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.1
JEL: M1, O1, R4

Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.

Słowa kluczowe: LPI; indeks wydajności logistycznej; sektor logistyczny w Polsce; infrastruktura