Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Indeks wydajności logistycznej jako miernik pozycji Polski w międzynarodowym systemie logistycznym

Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: LPI; indeks wydajności logistycznej; sektor logistyczny w Polsce; infrastruktura

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bieńkowski, W., Lis, S. (1988). Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym. Folia Oeconomica Cracoviensia, 31, 11–33.

Markowski, T. (1996). Od konkurencyjności zasobów do konkurencji regionów. Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Wzrost konkurencyjności regionów. Łódź: Fredrich Ebert Stiftung.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie, (511).

Niedzielski, P. (2013). Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Szczecinie.

Stawasz, E., Glodek, P., Łobacz, K., Niedzielski, P. (2018). Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

The World Bank (2018). Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Tundys, B. (2011). Indeks wydajności logistycznej (LPI) jako miernik rozwoju regionów w gospodarce światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (166), s. 737.

 

Strony internetowe/Websites

https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com (2.02.2021)

https://lpi.worldbank.org (20.05.2021)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę