Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Characteristics of the municipal waste management process in the aspect of work effectiveness examination and means of transport capacity

Charakterystyka procesu gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie badania efektywności pracy i ładowności środka transportowego

The article describes road transport operation planning connected with municipal waste transport, and the organisation of mixed municipal waste collection base on the example of convey routes serviced by means of transport owned by service company in Wałcz Municipal in Zachodniopomorskie Province in 2016. The article presents stages of planning and convey processes for transporting municipal waste in road transport in legal, technical and economical terms. They include all legal information relating to road convey of commodities as well as conditions which must be met by the service company that conducts this kind of transport and business activity. Technical and legal characterization of vehicles for transporting municipal waste has been presented as were transport process, technologies and systems. The Authors also analyse work effectiveness based on the drivers working time and elaborate on the optimal routes for municipal service in technological process of municipal waste transport, including all process-related activities. The aim of this article is to present the results of research on the operation of the municipal company Altvater Piła — ENERIS based on the commune of Wałcz it serviced in 2016.

W artykule omówiono proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem odpadów komunalnych, a także przedstawiono organizację zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie analizy tras przewozowych pokonywanych przez środki transportowe przedsiębiorstwa usługowego w gminie Wałcz w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Zaprezentowano elementy procesu planistycznego i przewozowego odpadów komunalnych w transporcie drogowym w aspekcie prawnym, technicznym oraz ekonomicznym. Artykuł zawiera wszelkie informacje o wymogach prawnych dotyczących przewozu drogowego rzeczy oraz o warunkach, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo usługowe wykonujące tego rodzaju przewozy. Scharakteryzowano pojazdy do przewozu odpadów komunalnych pod względem technicznym i prawnym. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, wykonano analizę wydajności pracy na podstawie czasu pracy kierowców oraz opracowano optymalne trasy do obsługi gminy w technologicznym procesie przewozowym odpadów komunalnych z uwzględnieniem wszystkich czynności towarzyszących temu procesowi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wydajności pracy przedsiębiorstwa komunalnego Altvater Piła — ENERIS na podstawie danych obsługiwanej gminy Wałcz (dane z 2016 r.).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: road transport; municipal waste; provisions of law; transport centre; legislative directive; transport operation (transport drogowy; odpad komunalny; przepisy prawne; środek transportowy; operacja transportowa)

Bibliografia

Bibliografia/References

Altvater Piła — ENERIS (2016). Materiały własne przedsiębiorstwa.

Elte GPS (2016). System SMOK. Materiały własne przedsiębiorstwa.

Mytlewski, A. (2015). Analiza parametrów sprawności ekonomiczno-eksploatacyjnej transportu odpadów w obsłudze wywozu odpadów komunalnych. Logistyka, (2).

Poskrobko, B. Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rześny-Cieplińska, J. (2011). Organizatorzy transportu: Rynki-operacje-strategie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Stanisławska, I., Bardziński, P., Kalka, J. (2015). Od umowy do utylizacji, czyli kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.

Starkowski, D., Bardziński, P. (2017a). Process analysis transit of municipal waste. Part I — International provisions of law. Environmental Protection and Natural Resources, 28 (2). https://doi.org/10.1515/oszn-2017-0010

Starkowski, D., Bardziński, P. (2017b). Process analysis transit of municipal waste. Part II — Domestic provisions of law. Environmental Protection and Natural Resources, 28 (2). https://doi.org/10.1515/oszn-2017-0011

Starkowski D., Bardziński, P. (2017c). Formal and Legal Conditions of Municipal Waste Transport Planning. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20 (3), 399–420. https://doi.org/10.17512/IOS.2017.3.10

Starkowski D., Bardziński, P. (2017d). Analiza procesów transportu drogowego odpadów komunalnych na podstawie wybranej firmy usługowej. Klasyfikacja i identyfikacja odpadów. Ekonomia i Środowisko, (4), pp. 50–60.

Starkowski D., Bardziński, P. (2017e). Zasady gospodarki odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa Altvater Piła Group Eneris. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20 (4). https://doi.org/10.17512/IOS.2017.4.4

Toruński, J. (2010). Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie (87), 31–47.

Zębek, E. (2018). Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn: KPP Monografie.

 

Legal Acts

Act of 14 December 2012 on waste management (Polish Journal of Law, 2013, item 21).

Act of 25 January 2013 on amending the Act on keeping communes in order and tidiness (Polish Journal of Law 2013, item 228).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę