Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dariusz Milewski
ORCID: 0000-0002-3483-7728

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie pracuje na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Instytucie Zarządzania. Obszary jego pracy naukowo-badawczej obejmują zagadnienia związane z efektywnością ekonomiczną, optymalizacją i zarządzaniem logistyką, transportem i procesami produkcyjnymi.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.1
JEL: L23, M11, C61

Ocena efektywności procesu przezbrajania produkcji przy zastosowaniu metody symulacji

The paper presents the problem of the optimization of the length of the series and production batch, and thus the optimal frequency of production changeovers, taking into account the total cost approach and the use of the simulation method. The author has developed a model which, with the given parameters (costs and time of production changeover, costs of maintaining stocks of finished products and storage, value of manufactured products, sales variability and predictability), allows to calculate the economic effects of determining the length of a series and a production batch. In the author's opinion, the simulation method (at least in some cases) may be more appropriate in solving the problem of determining the optimal length of a series or production batch than the use of mathematical formulas. The calculations also took into account the impact of series and batch optimization on the company's profitability in order to assess the significance of this problem for financial results. The calculations were performed for two sample products and for two probability distributions — Gauss and Gamma. The results of the research show that the optimization of the production series may be important from the point of view of economic efficiency, that mathematical formulas may be less suitable for calculating the optimal production series than computer simulation, and that, in the case of significant variability of the sales level, in addition to the costs of changing production and maintaining inventories, lost sales costs should also be taken into account.

W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji długości serii i partii produkcyjnej, a więc i optymalnej częstotliwości przezbrojenia produkcji przy uwzględnieniu podejścia całkowitokosztowego i zastosowaniu metody symulacji. Autor opracował model, który przy zadanych parametrach (koszty i czas przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych i magazynowania, wartość produkowanych wyrobów, zmienność i przewidywalność sprzedaży) pozwala na obliczenie skutków ekonomicznych ustalenia długości serii i partii produkcyjnej. W opinii autora metoda symulacji (przynajmniej w niektórych przypadkach) w rozwiązywaniu problemu ustalenia optymalnej długości serii lub partii produkcyjnej może być właściwsza niż zastosowanie formuł matematycznych. W obliczeniach uwzględniono również wpływ optymalizacji serii i partii produkcyjnej na rentowność przedsiębiorstwa, aby ocenić istotność tego problemu dla wyników finansowych. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch przykładowych produktów i dla dwóch rozkładów prawdopodobieństwa — Gaussa i Gamma. Wyniki badań wskazują, że optymalizacja serii produkcyjnej może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, że formuły matematyczne mogą być mniej odpowiednie do obliczania optymalnej serii produkcyjnej niż symulacja komputerowa oraz że w przypadku występowania znaczącej zmienności poziomu sprzedaży, oprócz kosztów przestawienia produkcji i utrzymania zapasów, powinno się uwzględniać także koszty utraconej sprzedaży.

Słowa kluczowe: production management; manufacturing processes; optimal production series; optimal production batch; computer simulation; trade-off; trade up; SMED; costs of production; costs of maintaining inventories; lost sales costs (zarządzanie produkcją; procesy produkcji; optymalna seria produkcyjna; optymalna partia produkcyjna; symulacja komputerowa; trade-off; koszty produkcji; koszty utrzymania zapasów; koszty utraconej sprzedaży)
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.3

Głównym celem artykułu jest oszacowanie możliwości obniżenia kosztów zewnętrznych transportu poprzez zwiększenie wydajności procesów transportowych w przewozach ładunków. Analizy przeprowadzone zostały przez autora na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, a także badań prowadzonych przez autora w branży transportowej. Autor postuluje również weryfikację zarówno poziomu kosztów zewnętrznych transportu jak i stosowanych metod ich szacowania.

Słowa kluczowe: ekonomika transportu; ekonomiczna efektywność transportu; zewnętrzne koszty transportu