Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.1
JEL: L23, M11, C61

Evaluation of the efficiency of the production changeover process using the simulation method

Ocena efektywności procesu przezbrajania produkcji przy zastosowaniu metody symulacji

The paper presents the problem of the optimization of the length of the series and production batch, and thus the optimal frequency of production changeovers, taking into account the total cost approach and the use of the simulation method. The author has developed a model which, with the given parameters (costs and time of production changeover, costs of maintaining stocks of finished products and storage, value of manufactured products, sales variability and predictability), allows to calculate the economic effects of determining the length of a series and a production batch. In the author's opinion, the simulation method (at least in some cases) may be more appropriate in solving the problem of determining the optimal length of a series or production batch than the use of mathematical formulas. The calculations also took into account the impact of series and batch optimization on the company's profitability in order to assess the significance of this problem for financial results. The calculations were performed for two sample products and for two probability distributions — Gauss and Gamma. The results of the research show that the optimization of the production series may be important from the point of view of economic efficiency, that mathematical formulas may be less suitable for calculating the optimal production series than computer simulation, and that, in the case of significant variability of the sales level, in addition to the costs of changing production and maintaining inventories, lost sales costs should also be taken into account.

W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji długości serii i partii produkcyjnej, a więc i optymalnej częstotliwości przezbrojenia produkcji przy uwzględnieniu podejścia całkowitokosztowego i zastosowaniu metody symulacji. Autor opracował model, który przy zadanych parametrach (koszty i czas przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych i magazynowania, wartość produkowanych wyrobów, zmienność i przewidywalność sprzedaży) pozwala na obliczenie skutków ekonomicznych ustalenia długości serii i partii produkcyjnej. W opinii autora metoda symulacji (przynajmniej w niektórych przypadkach) w rozwiązywaniu problemu ustalenia optymalnej długości serii lub partii produkcyjnej może być właściwsza niż zastosowanie formuł matematycznych. W obliczeniach uwzględniono również wpływ optymalizacji serii i partii produkcyjnej na rentowność przedsiębiorstwa, aby ocenić istotność tego problemu dla wyników finansowych. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch przykładowych produktów i dla dwóch rozkładów prawdopodobieństwa — Gaussa i Gamma. Wyniki badań wskazują, że optymalizacja serii produkcyjnej może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, że formuły matematyczne mogą być mniej odpowiednie do obliczania optymalnej serii produkcyjnej niż symulacja komputerowa oraz że w przypadku występowania znaczącej zmienności poziomu sprzedaży, oprócz kosztów przestawienia produkcji i utrzymania zapasów, powinno się uwzględniać także koszty utraconej sprzedaży.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: production management; manufacturing processes; optimal production series; optimal production batch; computer simulation; trade-off; trade up; SMED; costs of production; costs of maintaining inventories; lost sales costs (zarządzanie produkcją; procesy produkcji; optymalna seria produkcyjna; optymalna partia produkcyjna; symulacja komputerowa; trade-off; koszty produkcji; koszty utrzymania zapasów; koszty utraconej sprzedaży)

Bibliografia

Bibliografia/References

Brzeziński, M. (2000). Organizacja produkcji. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Brzeziński, M. (2013). Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.

Brzeziński, M. (ed.) (2002). Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Bursche, J. (1963). Planowanie wewnątrzzakładowe i ewidencja produkcji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Davis, K. R., McKeown, P. G. (1984). Quantitative models for management. Boston: PWS — Kent Publishing Company.

Karim, R. (2015). Impact of Changeover time on productivity: A case study. International Journal of Engineering & Technology, 13(6), 46–52.

Kulisz, M., Gola, A. (2017). Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Vol. 1 (624–635). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Liwowski, B., Kozłowski, R. (2011). Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Milewska, B. (2004). Istota, korzyści i możliwości stosowania metody SMED. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, (3).

Milewska, B., Milewski, D. (2000). Zarządzanie produkcją. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Milewska, B., Milewski, D. (2001). Just In Time. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Milewski, D. (2007). Zależność między wielkością dostawy a zapasem bezpieczeństwa. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (1).

Oleśków-Szłapka, J. (2020). Metoda określania wielkości partii i harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów. Doctoral dissertation prepared in the Chair of Production and Logistics Management, Poznan University of Technology.

Silva, A., Sá, J. C., Santos, G., Silva, F. J. G., Ferreira, L. P., Pereira, M. T. (2020). Implementation of SMED in a cutting Line. Procedia Manufacturing, 51, 1355–1362.

Winatie, A., Perwitasari-Maharani B., Hangga-Riksa V., Hasibuan S. (2019). Increasing time efficiency of change over process on solid product using SMED (Single Minute Exchange of Dies) Method in pharmaceutical industry. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 4(6), 639–644.

Walentynowicz, P. (2013). Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce (69–80). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Walentynowicz, P. (2015). Zakres zastosowania lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych — wyniki badań empirycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(3), 69–80.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę