Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Dominika Strycharska
ORCID: 0000-0002-7421-8702

Dr inż. Dominika Strycharska

Lecturer at the Department of Production Management at the Faculty of Production Engineering and Materials Technology of the Czestochowa University of Technology. She carries out her scientific activity in two disciplines: material engineering and management and quality sciences. She focuses on issues related to the optimization of production processes, personnel management and management.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.4
JEL: M54, M50

Praca zdalna w warunkach pandemii — wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych

The article assesses the quality of an employee's work while performing remote work, which was introduced in connection with the pandemic of the new COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which posed a threat to health and life. The research results were collected using a statistical method in the form of an Internet questionnaire. The assessment of this way of working was made on two time levels, when remote work was introduced on a massive scale and 1.5 years from then on. The survey was conducted periodically and was generally available to the units belonging to the study group for a period of three months. The survey questionnaire has been made available so that the largest number of people who meet the survey requirements have access to it. Internet portals and groups associating office workers were used.

W artykule dokonano oceny jakości pracy pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z pandemią nowej choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyniki badań zebrano metodą statystyczną w postaci ankiety internetowej. Oceny tego sposobu pracy dokonano na dwóch poziomach czasowych, kiedy na masową skalę wprowadzono pracę zdalną i 1,5 roku od tego momentu. Ankieta była przeprowadzana cyklicznie i była ogólnie dostępna dla jednostek należących do badanej grupy przez okres trzech miesięcy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony tak, aby jak największa liczba osób spełniających wymagania ankiety miała do niego dostęp. Wykorzystano portale internetowe oraz grupy zrzeszające pracowników biurowych.

Słowa kluczowe: remote work; COVID-19; internet poll (praca zdalna; COVID-19; ankieta internetowa)
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.6

W  artykule  przedstawiono  wyniki  analizy  strategicznej przedsiębiorstwa  transportowego.  Wykonano  analizę SWOT/TOWS  oraz  punktową  ocenę  atrakcyjności  sektora.

Pierwsza  część  artykułu  zawiera  charakterystykę  metod oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstwa. W części badawczej wykonano analizę SWOT/TOWS i punktową ocenę atrakcyjności sektora.

Słowa kluczowe: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport