Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2019

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 52
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.1

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie, czwarta rewolucja przemysłowa — to hasła opisujące współczesne środowisko  życia  ludzi.  W tych  pojęciach  ukryty  jest  potencjał w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Logistyka staje wobec wyzwania sprostania wymogom stawianym przez te nowe  uwarunkowania.  W artykule  autorzy  zastanawiają  się nad miejscem logistyki w nowej rzeczywistości oraz nad jej ewentualną zmiennością.

Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; Industry 4.0.; logistyka; stabilność logistyki
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.2
JEL: M21, L21, L22

Opracowanie  jest  poświęcone  finansom  łańcucha  dostaw. Wobec  dyskusyjności  traktowania  strumienia  finansowego w łańcuchu  dostaw  jako  przedmiotu  zainteresowań  menedżerów  logistyki,  podjęto  próbę  identyfikacji  i ujawnienia związków  między  finansami  łańcucha  dostaw  a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza  to  identyfikacja,  interpretacja  i rozwinięcie  dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zarządzanie łańcuchem dostaw; cele zarządzania łańcuchem dostaw; konkurencyjność łańcucha dostaw
Pobierz artykul
DOI: 33226/1231-2037.2019.12.3
JEL: M20, Q56

Celem artykułu jest określenie głównych kierunków prowadzenia  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  oraz  przedstawienie modelu prowadzenia badań. Podstawą w procesie wnioskowania był tematyczny przegląd literatury anglojęzycznej z wykorzystaniem  światowego  katalogu  zasobów  worldcat.org dla zasobów z lat 1996–2019. Określono pięć głównych kierunków  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  takich,  jak: konceptualizacja i modelowanie, polityka i prawo, efektywność i koszty, mierniki i wskaźniki środowiskowe oraz siły, determinanty i aspekty rozwoju. Zaproponowano model prowadzenia badań nad logistyką zrównoważoną, który ma charakter otwarty i może być odnoszony do dowolnej dziedziny, obejmujący trzy warstwy: dziedziny badań, tworzenie wartości oraz zmiany w teorii logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka zrównoważona; modele rozwoju; zrównoważony rozwój
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.4
JEL: A2

W dobie współczesnej gospodarki opartej na wiedzy niezwykle istotnym zadaniem jest permanentna ocena efektywności kształcenia.  Dlatego  celem  prezentowanego  artykułu  jest przedstawienie systemu kształcenia zawodowego dla branży transportowej oraz logistycznej na poziomie szkoły średniej wraz z jego oceną skuteczności kształcenia w aspekcie osiąganych  efektów  przez  uczniów/słuchaczy  w postaci  poziomu zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zderzenie tych dwóch elementów pozwoliło na sformułowanie licznych istotnych wniosków. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywanym obszarze.

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe w Polsce; finansowanie kształcenia zawodowego w Polsce; egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.5
JEL: R1, R10

Jedną  z podstawowych  funkcji  miasta  jest  zapewnienie mieszkańcom obszaru do rekreacji, wypoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Obecnie szybki rozwój terenów zurbanizowanych utrudnia aranżowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Sposobem na ich stworzenie mogą stać się narzędzia i rozwiązania wypracowane w ramach logistyki miasta, która jako jeden z celów przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podkreślając znaczenie miasta jako organizacji społecznej.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli logistyki w kreowaniu przestrzeni publicznej na obszarze zurbanizowanym.

Słowa kluczowe: logistyka miasta; przestrzeń publiczna; funkcjonowanie miasta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.6

W  artykule  przedstawiono  wyniki  analizy  strategicznej przedsiębiorstwa  transportowego.  Wykonano  analizę SWOT/TOWS  oraz  punktową  ocenę  atrakcyjności  sektora.

Pierwsza  część  artykułu  zawiera  charakterystykę  metod oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstwa. W części badawczej wykonano analizę SWOT/TOWS i punktową ocenę atrakcyjności sektora.

Słowa kluczowe: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.7
JEL: (artykuł w języku angielskim)

W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle  powiązane.  Doskonalenie  procesu  produkcji  i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może  przynieść  wiele  korzyści.  Każda  optymalizacja  procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana  do  potrzeb  danego  przedsiębiorstwa  i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia  procesu  produkcji  i logistyki  w badanym  przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych.

Ponadto  wskazuje  istotne  możliwe  do  uzyskania  korzyści, wynikające  z zastosowania  narzędzi,  systemów  i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.

Słowa kluczowe: doskonalenie; proces produkcji; logistyka; systemy IT; Lean production
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł