Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
ORCID: 0000-0002-9457-3613
Kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.1
JEL: M10, L81, F14 (artykuł w języku angielskim)

Zagadnienie wydajności ekonomicznej przedsiębiorstwa doczekało się obszernej literatury fachowej i jest przedmiotem częstych dyskusji i polemik. Debata na ten temat skupia się wokół pytań o sposoby pomiaru wydajności, a jeszcze konkretniej, o kwestię recepcji takich pomiarów. Ewolucja poglądów postępuje tutaj od prostego podejścia finansowego, poprzez uwzględnienie w pomiarze zdarzeń o charakterze jakościowym, po podejścia wieloaspektowe, nacechowane ambicją całościowego ujęcia problemu wydajności. Pojawienie się łańcuchów dostaw i ich coraz istotniejsza rola w kształtowaniu konkurencyjności uczestniczących w niej firm ujawniło pewien problem, dotychczas niedostatecznie postrzegany: mianowicie, zależności pomiędzy wydajnością przedsiębiorstwa, a wydajnością łańcucha jako całości. Analiza i ocena znaczenia tych zależności stanowią przedmiot niniejszego artykułu. Jego celem badawczym jest określenie i interpretacja podstawowych kryteriów uwzględnianych w zarządzaniu pojedynczym przedsiębiorstwem w zestawieniu z takimiż kryteriami dotyczącymi całego łańcucha dostaw, w którym przedsiębiorstwo to uczestniczy. Na tej podstawie sformułowane zostaną wnioski praktyczne i zalecenia. Zastosowaną metodą badawczą jest dedukcja na podstawie studiów literatury i obserwacji praktyki gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego rozumowania ustalono, że w odniesieniu do przedsiębiorstw najlepszym kryterium oceny efektywności jest ich rentowność. Jednak w odniesieniu do łańcucha dostaw jako całości miarą efektywności powinna być ocena jego konkurencyjności. Przedsiębiorstwa powinny być zarządzane ze względu na maksymalizacje wskaźników EVA i MVA. Łańcuch dostaw powinien być zarządzany z punktu widzenia budowania jego konkurencyjności. Pomiędzy tymi miarami występuje pozytywna korelacja. Im bardziej konkurencyjny jest łańcuch dostaw, tym lepsze rezultaty ekonomiczne osiągają przedsiębiorstwa go tworzące.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; rentowność; konkurencyjność
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.2
JEL: M21, L21, L22

Opracowanie  jest  poświęcone  finansom  łańcucha  dostaw. Wobec  dyskusyjności  traktowania  strumienia  finansowego w łańcuchu  dostaw  jako  przedmiotu  zainteresowań  menedżerów  logistyki,  podjęto  próbę  identyfikacji  i ujawnienia związków  między  finansami  łańcucha  dostaw  a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza  to  identyfikacja,  interpretacja  i rozwinięcie  dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zarządzanie łańcuchem dostaw; cele zarządzania łańcuchem dostaw; konkurencyjność łańcucha dostaw

Kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu