Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
ORCID: 0000-0003-3992-5775

Dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

Pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki, Katedra Zarządzania Transportem. Specjalizuje się w problematyce z obszaru: logistyki, ekonomiki transportu, infrastruktury gospodarczo-obronnej państwa, bezpieczeństwa w transporcie oraz polityki transportowej państwa oraz UE.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.3
JEL: L90, O18, R40

Transport i gospodarka magazynowa przyczyniają się do tworzenia PKB. Ten dział gospodarki jest bardzo wrażliwy na aktualny stan koniunktury. Jego wysokie obroty dają przyrost rozwoju społeczno-gospodarczego z pewnym opóźnieniem. Ale jeśli nie ma on wystarczająco dużo pracy, można się spodziewać recesji gospodarczej. W naszym kraju transport i gospodarka magazynowa tworzą ok. 6% PKB. Z roku na rok ten wskaźnik się lekko powiększa (5,3% w 2010 r). Dział tych specyficznych usług zatrudniał w 2018 r. ok. 709 tys. osób, gdy jeszcze 10 lat temu było to o 106 tys. osób mniej. Poprawia się flota transportowa zarówno pod względem liczebności, jak i jakości. W latach 2007–2018 praca przewozowa w transporcie ładunków wyraźnie wzrosła przy spadku w transporcie pasażerów w komunikacji masowej. Przybywa specjalistycznych powierzchni magazynowych (składów, silosów, chłodni). W sumie branża ta staje się to powoli polską specjalnością. Korzysta na tym nasza gospodarka i społeczeństwo, bowiem wraz jego rozwojem cały czas wzrasta PKB.

Słowa kluczowe: transport; gospodarka magazynowa; rozwój społeczno-gospodarczy; koniunktura
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.4

Transport, obok rolnictwa i handlu, stanowił jeden z pierwszych obszarów, które zostały objęte wspólną polityką Unii Europejskiej. Pochodną dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz procesów integracyjnych było niejednokrotne przewartościowanie realizowanych w jej ramach celów i priorytetów inwestycyjnych oraz potrzeb rozwojowych w zakresie poszczególnych gałęzi transportu, w tym również kolejowych przewozów cargo.

Kraje członkowskie, choć prowadzą suwerenne polityki transportowe, chcąc współtworzyć system transportowy — muszą starać się podążać za tymi zmianami i ujmować je w narodowych politykach transportowych. W artykule dokonano analizy tych celów oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku kolejowego cargo w latach 1980–2018.

Słowa kluczowe: polityka transportowa; przewozy kolejowe cargo; rynek przewozów kolejowych