Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marcin Świtała
ORCID: 0000-0002-4001-8948
Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Pełni także funkcję lidera obszaru badawczego związanego z mobilnością, transportem oraz infrastrukturą drogową w międzynarodowej organizacji FEHRL. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji drogowych na otoczenie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań łączących inwestycje drogowe
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.98.3
JEL: J6, R11, R41

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego głównym celem jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy. Ponadto w artykule poruszono zagadnienie sposobu postrzegania problemu kongestii w mieście przez jego mieszkańców. Podstawę źródłową pracy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 300 mieszkańców stolicy, a także statystyki gromadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Drogowego oraz Urząd Statystyczny w Warszawie. Przeprowadzone badania stanowią potwierdzenie i rozwinięcie wcześniejszych badań oraz potwierdzają istotność wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miasta. Warszawską sieć drogową cechuje wysoki poziom kongestii, którego najczęściej wskazywaną przyczyną jest zbyt duża liczba samochodów osobowych oraz zbyt niska przepustowość sieci drogowej.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19; mobilność miejska; kongestia drogowa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.2
JEL: L1, N7

Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w obliczu pandemii COVID-19

The purpose of this article is to present the results of research on the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of road freight transport companies. Moreover, it outlines the main corrective actions that have been taken by road carriers to eliminate the effects of the crisis. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 100 enterprises representing the sector. What emerges from the research carried out is a destructive impact of the pandemic on the activities carried out in the field of road transport. Consequences of the epidemic can be seen both in the reduction for transport services' demand and in poorer financial condition of the companies surveyed. In response to the crisis, transport companies have taken numerous cost-cutting measures.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw transportu drogowego towarów z jednoczesnym nakreśleniem głównych działań naprawczych, które zostały podjęte przez przewoźników w celu eliminacji skutków kryzysu. Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej próbie 100 przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor. Z przeprowadzonych badań wyłania się destrukcyjny wpływ pandemii na działalność realizowaną w obszarze transportu drogowego. Skutki epidemii widoczne są zarówno w spadku zapotrzebowania na usługi przewozowe, jak i w gorszej kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ten kryzys przewoźnicy drogowi podjęli liczne działania zmierzające do redukcji kosztów.

Słowa kluczowe: road carriers; COVID-19 pandemic; corrective measures; road freight transport (: przewoźnicy drogowi; pandemia COVID-19; działania naprawcze; przewóz drogowy towarów)

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Pełni także funkcję lidera obszaru badawczego związanego z mobilnością, transportem oraz infrastrukturą drogową w międzynarodowej organizacji FEHRL. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji drogowych na otoczenie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań łączących inwestycje drogowe z działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego towaru. W ostatnich latach głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych były zachowania adaptacyjne i współpraca przedsiębiorstw w łańcuchach i sieciach dostaw.