Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marcin Świtała
ORCID: 0000-0002-4001-8948

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Pełni także funkcję lidera obszaru badawczego związanego z mobilnością, transportem oraz infrastrukturą drogową w międzynarodowej organizacji FEHRL. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji drogowych na otoczenie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań łączących inwestycje drogowe z działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego towaru. W ostatnich latach głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych były zachowania adaptacyjne i współpraca przedsiębiorstw w łańcuchach i sieciach dostaw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.6
JEL: J6, R11, R41

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast

The paper presents the results of a social study relating to the awareness and attitudes of city residents towards the prospects of using autonomous vehicles as a means of urban transportation, including last-mile transportation. The main objective of the study was to find answers to the following questions: 1) what is the current state of city residents' knowledge of autonomous vehicles, 2) what attitude respondents have towards the phenomenon under study, 3) what determinants may foster acceptance of this form of transportation as part of daily mobility, 4) what scenarios for travel using self-drive cars are most likely at present. The source base consisted of contributions from 648 respondents qualified for the study based on the criterion of place of residence. Data analysis and interpretation were carried out using the SPSS package and using statistical tests. The results of the study allow us to draw the conclusion that the use of autonomous vehicles as part of daily mobility requires achieving a state of public awareness where the choice of autonomous transportation will become, for city residents, a conscious and desirable form of mobility in urban agglomerations, competitive to other modes of transport.

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast W artykule przedstawiono wyniki badań społecznych odnoszące się do świadomości i postaw mieszkańców miast wobec możliwości użytkowania pojazdów autonomicznych jako środka transportu ostatniej mili. Ich głównym celem było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaki jest aktualny stan wiedzy mieszkańców miast na temat pojazdów autonomicznych, 2) jaką postawę reprezentują respondenci względem badanego zjawiska, 3) jakie determinanty mogą sprzyjać akceptacji tej formy transportu w ramach codziennej mobilności, 4) jakie scenariusze podróży z użyciem samochodów bez kierowcy są obecnie najbardziej prawdopodobne. Podstawę analizy danych stanowiły odpowiedzi pochodzące od 648 respondentów zakwalifikowanych do badania na podstawie kryterium miejsca zamieszkania. Analizę oraz interpretację danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, zgodnie z którym wykorzystanie pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim wymaga osiągnięcia takiego stanu świadomości społecznej, w którym wybór tej formy transportu będzie stanowił dla mieszkańców miast uświadomioną i pożądaną formę przemieszczania się po mieście, konkurencyjną wobec innych środków transportu.

Słowa kluczowe: autonomous vehicles; 5SEA; social acceptance; travel preferences and scenarios; city residents (pojazdy autonomiczne; 5SEA; akceptacja społeczna; preferencje i scenariusze podróży; mieszkańcy miast)
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.98.3
JEL: J6, R11, R41

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego głównym celem jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy. Ponadto w artykule poruszono zagadnienie sposobu postrzegania problemu kongestii w mieście przez jego mieszkańców. Podstawę źródłową pracy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 300 mieszkańców stolicy, a także statystyki gromadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Drogowego oraz Urząd Statystyczny w Warszawie. Przeprowadzone badania stanowią potwierdzenie i rozwinięcie wcześniejszych badań oraz potwierdzają istotność wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miasta. Warszawską sieć drogową cechuje wysoki poziom kongestii, którego najczęściej wskazywaną przyczyną jest zbyt duża liczba samochodów osobowych oraz zbyt niska przepustowość sieci drogowej.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19; mobilność miejska; kongestia drogowa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.2
JEL: L1, N7

Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w obliczu pandemii COVID-19

The purpose of this article is to present the results of research on the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of road freight transport companies. Moreover, it outlines the main corrective actions that have been taken by road carriers to eliminate the effects of the crisis. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 100 enterprises representing the sector. What emerges from the research carried out is a destructive impact of the pandemic on the activities carried out in the field of road transport. Consequences of the epidemic can be seen both in the reduction for transport services' demand and in poorer financial condition of the companies surveyed. In response to the crisis, transport companies have taken numerous cost-cutting measures.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw transportu drogowego towarów z jednoczesnym nakreśleniem głównych działań naprawczych, które zostały podjęte przez przewoźników w celu eliminacji skutków kryzysu. Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej próbie 100 przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor. Z przeprowadzonych badań wyłania się destrukcyjny wpływ pandemii na działalność realizowaną w obszarze transportu drogowego. Skutki epidemii widoczne są zarówno w spadku zapotrzebowania na usługi przewozowe, jak i w gorszej kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ten kryzys przewoźnicy drogowi podjęli liczne działania zmierzające do redukcji kosztów.

Słowa kluczowe: road carriers; COVID-19 pandemic; corrective measures; road freight transport (: przewoźnicy drogowi; pandemia COVID-19; działania naprawcze; przewóz drogowy towarów)