Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2011 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1/2011
 
Spis treści 
 
Agnieszka Skowrońska
Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej
Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, komponentów, celów, miejsca i roli makrologistyki jako czynnika rozwoju gospodarczego. Z uwagi na rosnącą rolę logistyki w realizacji celów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, a nawet przestrzennych, autorka podjęła się także próby zdefiniowania sektora logistycznego i wskazania na konieczność wyodrębnienia go jako oddzielnego sektora gospodarki narodowej i przedmiotu statystyki gospodarczej.
 
Macrologistics as a factor in global economic development
The main objective of this article is to present the idea, components, goals, place and role of macrologistics as a factor in economic development. Considering the ever-growing role of logistics in the accomplishment of economic, social, and environmental goals, and even goals involving spatial planning, the author tries to define the logistic sector and justify the need to separate it as a distinct sector of national economy and a subject of economic statistics.
 
Joanna Archutowska
Europejskie koncerny logistyczne w minionej dekadzie
– zmiany właścicielskie, dynamika rozwoju i profile działalności
Najwięksi europejscy operatorzy logistyczni to firmy o zróżnicowanych profilach działalności. Wciąż możemy mówić o usługach w tradycyjnym podziale T–S–L. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat na znaczeniu zyskały jednak logistyka kontraktowa, oferowana w ramach branżowych rozwiązań logistycznych oraz zarządzanie frachtem, które wykracza poza prostą usługę przewozową, ale nie jest jeszcze spedycją w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zróżnicowana jest również struktura właścicielska firm. Okres do kryzysu charakteryzował się znaczną dynamiką wzrostu pod względem osiąganych przychodów, a rekordziści w ciągu kilku lat podwoili a nawet potroili swoje przychody. Stało się to nie tylko dzięki wzrostowi organicznemu, ale w dużej mierze dzięki wielkim przejęciom. W minionej dekadzie siedem europejskich koncernów TSL, których skonsolidowane przychody przekraczały 1 mld euro zostało przejętych przez innych wielkich europejskich operatorów logistycznych. Skutki kryzysu gospodarczego stały się szczególnie widoczne na przełomie lat 2008/2009.Wśród europejskich koncernów logistycznych były takie, których przychody nie spadły więcej niż o 5%, ale i takie, których przychody spadły o 25–30%.
 
Major European logistics operators in the past decade
– changes in ownership, revenue development and the business profiles
The leading European logistics operators are companies of diversified business profiles. Although we may still talk about the traditional split of services into transport & forwarding & logistics, the last decade was characterised by the further development of contract logistics and logistics solutions as well as of freight management that is somewhere in between transport and forwarding services. The ownership structure of the market leaders is diversified too. The time before the crisis was characterised by strong revenue growths. It was due to both the organic growth and acquisition deals. In case of the latter we saw a number of major ones: seven European logistics operators with yearly revenue exceeding EUR 1 billion had been taken over by European competitors. The effects of the economic crisis are at best seen between the year 2008 and 2009. Among European leaders we can see companies that lost less than 5 per cent of their revenue and those, which suffered 25–30% loss in revenue.
 
Anna Maria Jeszka
Miejsce logistyki zwrotnej w koncepcji łańcucha dostaw
Problematyka logistyki zwrotnej jest coraz częściej omawiana w teoretycznych i praktycznych modelach zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule odniesiono specyficzne cechy logistyki zwrotnej do logistyki tradycyjnej. Przedstawiono koncepcję zamkniętej pętli  łańcucha dostaw i schemat przepływów w łańcuchu dostaw obejmujących logistykę tradycyjną i zwrotną. Odniesiono logistykę zwrotną do koncepcji zielonego łańcucha dostaw. Przedstawiono bariery logistyki zwrotnej. W ostatniej części została omówiona rola operatorów 3PL w obsłudze logistyki zwrotnej i zamkniętego łańcucha dostaw.
 
Reverse logistics in the supply chain concept
Reverse logistics is often discussed as a part of theoretical and practical supply chain management models. This paper illustrates specific attributes of reverse logistics and traditional logistics models and presents closed loop supply chain concept and scheme of flows of reverse and main stream logistics. Reverse logistics has been referred to concept of green supply chain. This paper presents barriers of reverse logistics. In the last part of the paper the role of the Third Party Logistics Providers operating in the area of reverse logistics and closed loop supply chain has been discussed.
 
Adam Kupczyk, Janusz Piechocki, Maria Kupczyk
Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce na tle wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Sektor biogazu rolniczego w Polsce rozwija się powoli. Nowe rozwiązania prawne mają zwiększyć role biogazu w gospodarce i rolnictwie. Wśród głównych barier rozwoju tego sektora wymienia się bariery: prawne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne. W Polsce istnieje specjalny program rozwoju tego sektora zwany „biogazownia w każdej gminie”.
 
The development of biogas stations in Poland comparing to the use of renewable energy sources
The sector of agrobiogas in Poland still developments slow. New solutions will help to increase its role in economy and agriculture. The main barriers in environment of the sector are determined by law, economy, social and organization. In Poland there is a special program to develop this sectors which is called biogas station in every village.
 
PORADY I KOMENTARZE PRAWNE
 
Marek Barowicz
Zmiany w e-fakturowaniu
W myśl obowiązujących uregulowań (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych), podmioty gospodarcze mogą wystawiać faktury zarówno w formie papierowej, jak i – za zgodą klienta i po spełnieniu określonych warunków – również w formie elektronicznej. Celem opracowania jest omówienie fakturowania elektronicznego w kontekście wydanej 13 lipca 2010 r. dyrektywy 2010/45/UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (DzUrz UE L 2010 nr 189, s. 1).
 
Changes in electronic invoicing
According to obliging regulations, undertakings can make out invoices on paper as well as by electronic means. The goal of this elaboration is discussing electronic invoicing in context of directive 2010/45/EU, changing directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł