Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2019 
Rok LXXI nr 6 (czerwiec) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

E-mail: artur.swierczek@uekat.pl; nr ORCID 0000-0001-6198-6377

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics and Business in Katowice

Tradycjonalizm a unionizm, czyli o związku zarządzania łańcuchem dostaw z logistyką – próba syntezy paradoksu

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.6.1

W  artykule  podjęto  problematykę  zależności  występującej między zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką, posiłkując  się  dwoma  skrajnymi  poglądami  reprezentowanymi przez tradycjonalizm i unionizm. Według pierwszego podejścia zarządzanie łańcuchem dostaw jest częścią składową logistyki,  podczas  gdy  unionizm  podkreśla  odwrotną  zależność, zgodnie z którą to logistyka jest komponentem zarządzania łańcuchem dostaw. Mimo wzajemnej sprzeczności – przyjęcie każdego z wyróżnionych stanowisk interpretacyjnych jest silnie uargumentowane w literaturze przedmiotu.

Celem artykułu jest próba przełamania napięcia występującego między wyróżnionymi, z pozoru opozycyjnymi, stanowiskami poznawczymi. W realizacji tak sformułowanego celu posłużono się tradycyjną metodyką studiów literaturowych, opartą na przeglądzie narracyjnym. Założono, że wspomniane napięcie przyjmuje formę paradoksu, który może zostać rozstrzygnięty na gruncie podejścia dialektycznego, osadzonego w diadzie teoria-praktyka. W związku z tym przywołano  podstawowy  model  kategoryzacji  nauk  o zarządzaniu, wyróżniający nurt teoretyczny i praktyczny. Na tej podstawie podjęto próbę syntezy, umożliwiającą jednoczesne łączenie obu przeciwstawnych poglądów.

Słowa kluczowe: napięcie poznawcze, zarządzanie łańcuchem dostaw, teoria, praktyka

 

Traditionalism and Unionism, the Relationship between Supply Chain Management and Logistics — an Attempt to Synthesize the Paradox

The paper depicts the relationship between supply chain management  and  logistics,  using  two  extreme  views represented by traditionalism and unionism. The first one postulates  that  supply  chain  management  is  the component  of  logistics,  while  the  latter  one  underscores the reverse relationship highlighting that logistics is the part of supply chain. Despite their mutual contradictions, there is a robust prerequisites to employ each of the views.

The  paper  seeks  to  mitigate  a  cognitive  tension distinguished  between  two,  seemingly  opposed perspectives. Having assumed that the tension takes the form  of  paradox,  the  dialectic  approach  anchored  in  the theory-practice dyad is used. Therefore, a basic typology of management  science  distinguishing  the  theoretical  and practical stream is developed, followed by the attempt of synthesis of two opposed views.

Key words:  cognitive tension, supply chain management, theory, practice

JEL: D02, L14

Bibliografia

Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall.

Bernon, M., Mena, C. (2013). The evolution of customised executive education in supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 18(4), 440–453.

Bieniok, H., Ingram, M., Marek, J. (1999). Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.

Carter, C. R., Kosmol, T., Kaufmann, L. (2017). Toward a Supply Chain Practice View. Journal of Supply Chain Management, 53 (1), 144–122.

Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. 5th edition, Pearson Education Limited, Harlow, UK.

Ciesielski, M. (2014). Krytyczne problemy metodologiczne w badaniach nad zarządzaniem łańcuchami dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia Transportu i Logistyka, (51), 15–22.

Cooper, M. C., Lambert, D. M., Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. International Journal of Logistics Management, 8(1), 1–14.

Cyfert,  Sz.,  Dyduch,  W.,  Latusek-Jurczak,  D.,  Niemczyk,  J.,  Sopińska,  A.  (2014).  Subdyscypliny  w  naukach  o  zarządzaniu  –  logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37–49.

Dawidowicz, W. (1972). Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej. Warszawa: PWN.

Evangelista, P., Mogre, R., Perego, A., Raspagliesi, A., Sweeney, E. (2012). A survey-based analysis of IT adoption and 3PLs' performance. Supply Chain Management: an International Journal, 17(2), 172–186.

Fabiańska, K., Jędralska, K., Rokita, J. (1994). Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. Katowice: Petex.

Cyfert,  Sz.,  Dyduch,  W.,  Latusek-Jurczak,  D.,  Niemczyk,  J.,  Sopińska,  A.  (2014).  Subdyscypliny  w  naukach  o  zarządzaniu  –  logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37–49.

Green Jr, K. W., Whitten, D., Inman, R. A. (2008). The impact of logistics performance on organizational performance in a supply chain context. Supply Chain Management: An International Journal, 13(4), 317–327.

Grimm, C., Knemeyer, M., Polyviou, M., Ren, X. (2015). Supply Chain Management Research in Management Journals: A Review of Recent Literature (2004–2013). International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(5), 404–458.

Halldorsson, A., Larson, P. D., Poist, R. F. (2008). Supply chain management: a comparison of Scandinavian and American perspectives.

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(2), 126–142.

Jędralska,  K.  (2010).  Kontekst  niepewności  w procesie  zarządzania  strategicznego.  W:  K.  Jędralska  (red.).  Zarządzanie  niepewnością (9–30). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.

Kempny, D. (1993). Paradygmat samorozwoju w naukach ekonomicznych. Ekonomista, (4), 507–516.

La  Londe,  B.J.,  Masters,  J.M.  (1994).  Emerging  logistics  strategies:  Blueprints  for  the  next  century.  International  Journal  of  Physical Distribution and Logistics Management. 24(7), 35–47.

Larson, P. D., Halldorsson, J. (2004). Logistics Versus Supply Chain Management: An International Survey. International Journal of Logistics: Research and Applications, 7(1), 17–31.

Larson, P. D., Poist, R. F., Halldorsson, A. (2007). Perspectives on logistics vs. SCM: a survey of SCM professionals. Journal of Business Logistics, 28(1), 1–24.

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1–25.

Nowak, S. (2008). Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.

Rutkowski,  K.  (2004).  Zarządzanie  łańcuchem  dostaw – próba  sprecyzowania  terminu  i  określenia  związków  z  logistyką.  Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 2–8.

Sołtysik, M. (2001). Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 14–19.

Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.

Stock, J. R., Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. Boston: McGraw-Hill.

Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje. Warszawa: PWE.

Sudoł, S. (2011). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. W: W. Kieżun (red). Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: PWE.

Sułkowski, Ł. (2011). Metafory, archetypy i paradoksy organizacji. Organizacja i Kierowanie, (2), 55–69.

Sułkowski, Ł. (2013). Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (268–290). Warszawa: Wolters Kluwer.

Sweeney, E., Grant, D. B., Mangan, D. J. (2015). The implementation of supply chain management theory in practice: an empirical investigation. Supply Chain Management: An International Journal, 20(1), 56–70.

Sweeney, E., Grant, D. B., Mangan, D. J. (2018). Strategic adoption of logistics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 38(3), 852–873.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Towill, D.R., Naim, M.M., Wikner, J. (1992). Industrial dynamics simulation models in the design of supply chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. 22(5), 3–13.

Zohar, A. (1995). Paradoxical Dimensions of Organization. Toronto: Schulich School of Business.

 

 

prof. dr hab. Piotr Blaik

E-mail: piotr.blaik@op.pl; nr ORCID: 0000-0002-8278-398X

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu/The Academy of Management and Administration in Opole

O wymiarach współczesnej logistyki i potrzebie ich kompleksowego wdrażania w praktyce przedsiębiorstw

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.6.2

W  artykule  podjęto  próbę  zdefiniowania  oraz  identyfikacji podstawowych wymiarów współczesnej logistyki w rozumieniu właściwości konstytuujących i determinujących jej istotę i strukturę, w kontekście rozwoju i integracji w skali przedsiębiorstwa i rynku. W szczególności jako kluczowe, stanowiące łącznie o istocie i walorach logistyki jako zintegrowanej  koncepcji,  przyjęto  oraz  poddano  identyfikacji  kolejno następujące  wymiary  logistyki:  zarządczy,  systemowy,  procesowy, rynkowy, efektywnościowy i organizacyjny. W toku identyfikacji starano się wskazać na istotne nowe wyzwania pod  adresem  współczesnej  praktyki  przedsiębiorstw  oraz rzeczywiste  i potencjalne  korzyści  dla  klientów  i przedsiębiorstwa, związane z wdrażaniem wspomnianych orientacji i wymiarów logistyki.

Słowa kluczowe:  orientacje logistyki, zarządzanie logistyczne, system logistyki, procesy logistyczne, efektywność logistyki

 

About the dimensions of contemporary logistics and the need for their comprehensive implementation in the practice of enterprises

The  article  attempts  to  define  and  identify  the  basic dimensions  of  the  contemporary  logistics,  perceived  as  the properties  constituting  and  determining  its  nature  and structure, in the context of development and integration in the  scale  of  both  the  enterprise  and  the  market.  In particular,  the  following  key  consecutive  dimensions  of logistics  were  presented  and  identified: managerial, systemic, process, market, performance and organizational.

These dimensions together make up the nature and qualities of  logistics  as  an  integrated  concept.  In  the  identification process,  there  was  an  attempt  to  identify  significant  new challenges  regarding  the  contemporary  practice  of enterprises  as  well  as  real  and  potential  benefits  for customers and enterprises, related to the implementation of these orientations and dimensions of logistics.

Key words: logistics orientations, logistics management, Logistics system, logistics processes, logistics performance

JEL: L10, L19, M19

Bibliografia

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: PWE.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Corsten,  H.  (1997).  Geschäftsprozessmanagement.  W:  H.  Corsten  (red.).  Management  von  Geschäftsprozessen.  Stuttgart:  Schäffer=Poeschel Verlag.

Deepen,  J.  (2007).  Logistics  Outsourcing  Relationships,  Measurements,  Antecedens  and  Effects  of  Logistics  Outsourcing  Performance.

Heidelberg–New York: Physica-Verlag. A. Springer Company.

Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik. Messung-Determinanten-Erfolgswirkungen. Wiesbaden: Deutscher Universität-Verlag.

Delfmann, W., Dangelmaier, W., Günthner, W., Klaus, P., Overmaeyer, L., Rothengatter, W., Weber, J., Zentes, J. (2010). Towards

a Science of Logistics: Cornerstones of a Framework of Understanding of Logistics as an Academic Discipline. Logistics Research, 2(2), 57–63.

Dogan, D. (1994). Strategische Management der Logistik: der logistische Kreis als Antwort auf die neuen logistischen Herausforderungen „Umweltschutz” und „Zeit”. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Wien: Peter Lang Verlag.

Gołembska, E. (2006). Z badań nad kierunkami rozwoju logistyki. W: E. Gołembska (red.). Współczesne kierunki rozwoju logistyki. Warszawa: PWE.

Göpfert, I. (red.). (2006). Logistik der Zukunft — Logistics for the Future. Wiesbaden: Verlag Gabler.

Mikus, B. (2003). Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess — und ressourcenorientiertes Konzept. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Prockl, G. (2007). Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Stabenau, H. (2008). Zukunft braucht Herkunft — Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der Logistik. W: H. Baumgarten (red.).

Das Beste der Logistik, Innovationen, Strategien, Umsetzungen. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.

 

 

dr inż. Ewa Golisz  

E-mail: ewa_golisz@sggw.pl; nr ORCID: 0000-0003-4042-1961

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/Warsaw University of Life Sciences - SGGW

prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk  

E-mail: adam_kupczyk@sggw.pl; nr ORCID: 0000-0002-2392-1430

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/Warsaw University of Life Sciences - SGGW

mgr inż. Joanna Mączyńska  

E-mail: joanna_maczynska@sggw.pl; nr ORCID: 0000-0002-7763-0604

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Biopaliwa ciekłe w świetle dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.6.3

Celem  pracy  było  przedstawienie  najważniejszych  założeń dotyczących  biopaliw,  czyli  produkowanych  z biomasy  ciekłych paliw dla transportu, w perspektywie do 2030 r., wynikających z dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w celu porównania,  omówiono  główne  założenia  do  2020  r.,  a także dane liczbowe charakteryzujące produkcję oraz wykorzystanie  bioetanolu  i estrów  metylowych  w Polsce  w latach 2010–2018  jako  biokomponentów,  na  których  oparta  jest krajowa branża biopaliwowa.

Słowa kluczowe: transport, biopaliwa, biokomponenty, estry metylowe, bioetanol

 

Liquid biofuels in the light of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources

The  purpose  of  the  work  was  to  present  the  most important  assumptions  regarding  biofuels,  i.e.  produced from biomass, liquid fuels for transport, in the perspective up  to  2030,  resulting  from  Directive  2018/2001  on  the promotion of the use of energy from renewable sources. In

addition,  for  comparison,  the  main  assumptions  to  2020 are  discussed,  as  well  as  the  figures  characterizing  the production  and  use  of  bioethanol  and  methyl  esters  in Poland  in  2010–2018,  as  biocomponents  onwhich  the domestic biofuel industry is based

Key words: transport, biofuels, biocomponents, methyl esters, bioethanol

JEL: Q16, Q28, Q42

Bibliografia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L 328, s. 82).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L 140, s. 16, ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z 9.09.2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L 293, s. 1).

Gradziuk, P. (2017). Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce. Warszawa: Polski Klub Ekologiczny.

Komisja Europejska. (2017). Wniosek nr 2016/0382 (COD) dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Brussels, 30.11.2016.

Komisja Europejska. (2019). Dokument otwierający debatę „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-22-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF (05.06.2019).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2017). Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy. http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/biokomponenty-i-biopaliwa (5.06.2019).

Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa.  (2018).  Informacje  dotyczące  rynku  biokomponentów  za  I,  II  i III  kwartał  2018  r.

http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/odnawialne-zrodla-energii/informacje-dotyczace-rynku-biokomponentow (22.10.2018).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2019). Rejestr wytwórców, Stan na 15.02.2019. http://www.kowr.gov.pl (15.02.2019).

Urząd  Regulacji  Energetyki.  (2017).  Wysokość  Narodowych  Celów  Wskaźnikowych  ustalona  na  lata  2017-2020.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7017,Wysokosc-Narodowych-Celow-Wskaznikowych-ustalona-na-lata-2017-2020.html (5.06.2019).

Ustawa z 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 ze zm.).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 29.03.2012 r. (poz. 224) — Raport za 2010 r. dla Komisji Europejskiej wynikający z artykułu 4 ust. 1 dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.07.2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

 

 

dr Marcin Jurczak

E-mail: marcin.jurczak@ue.poznan.pl; nr ORCID: 0000-0002-0828-308X

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.6.4

W artykule przedstawiono ewolucję systemów informatycznych w logistyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy WMS. Celem autora było zebranie informacji na temat rynku systemów WMS w Polsce, rozwoju tych systemów na rynku krajowym i rynku zagranicznym oraz wskazanie podstawowych trendów rozwoju tego typu narzędzi w przyszłości. Bazą do badań stały się publikacje z literatury krajowej i zagranicznej poświęcone tematyce systemów informatycznych do zarządzania magazynem. Autor podjął próbę postawienia diagnozy na temat aktualnego stanu informatyzacji polskich przedsiębiorstw w obszarze systemów WMS, a także potencjału rozwoju tego typu systemów. W artykule wskazano kilka podstawowych trendów rozwoju systemów klasy WMS w oparciu o aktualną sytuację gospodarczą i wymagania  stawiane  współczesnej  logistyce.  Autor  stawia  tezy,  że rozwój systemów klasy WMS bezpośrednio związany jest ze zmianą  wymagań  stawianych  logistyce  oraz  że  patrząc  na aktualne trendy w gospodarce światowej, należy spodziewać się  dalszego  rozwoju  systemów  klasy  WMS  w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe: systemy WMS, systemy informatyczne w logistyce, zarządzanie magazynem

Evolution and development of Warehouse Management Systems

The article presents the evolution of IT systems in logistics, with  particular  emphasis  on  WMS  systems. The  author's goal was to collect information about the WMS market in Poland, development of these systems on the domestic and foreign  market,  and  indicate  the  basic  trends in  the development  of  such  tools  in  the  future.  The  basis  for research  became  publications  from  domestic  and  foreign literature,  with  a  subject  of  IT  systems  for  warehouse management.  Author  has  attempted  to  make  a  diagnosis about  the  current  state  of  informatization  of  Polish enterprises  in  the  field  of  WMS,  as  well  as  the  potential development  of  such  systems.  The  article  indicates  a  few basic trends in the development of warehouse management systems, based on the current economic situation and the requirements  set  for  modern  logistics.  The  author  puts forward  the  thesis  that  the  development  of  WMS  class systems  is  directly  related  to  the  change  of  requirements for logistics and that looking at current trends in the global economy;  we  should  expect  further  development  of  WMS systems in the nearest future.

Key words: WMS systems, IT solutions in logistics, warehouse Management

JEL: M15

Bibliografia

Bartosiewicz, S. (2017). Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 23–32.

Blaik, P. (2018). Potencjał i osiągnięcia sektora logistyki w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 2–11.

Blaik, P. (2017). Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 2–10.

Ciesielski, M., Wieczerzycki, W. (red.) (2013). Contemporary trends in Supply Chain Management. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dyk  van  L.,  Conradie,  P.  (2007).  Creating  business  intelligence  from  course  management  systems.  Campus-Wide  Information  Systems,  24(2), 120–133.

Faber, N., de Koster, M., Smidts, A. (2013). Organizing warehouse management. International Journal of Operations & Production Management, 33(9), 1230–1256.

Ficoń, K., Krasnodębski, G. (2016). Cztery generacje logistycznych systemów informatycznych. Geneza, aplikacje, trendy. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), 63–82.

Johnston, D., Taylor, G. D., Visweswaramurthy, G. (1999). Highly constrained multi-facility warehouse management system using a GIS platform. Integrated Manufacturing Systems, 10(4), 221–233.

Kimball, R., Ross, M. (2002). The Data Warehouse Toolkit. New York: Wiley.

Lee, C. K. M., Lv, Y., Ng, K. K. H., Ho, W., Choy, K. L. (2017). Design and application of Internet of things-based warehouse management system for smart logistics. International Journal of Production Research, 56(8), 2753–2768.

Lewicki M. (2018). E-handel w Polsce — stan i perspektywy rozwoju. Handel Wewnętrzny, (1), 176–189.

Li, L. (2007). Supply Chain Management: Concepts, Techniques and Practices, Enhancing Value Through Collaboration. Singapore: World Scientific.

Liu, R., Liu, S., Zeng, Y. R., Wang, L. (2017). Optimization model for the new coordinated replenishment and delivery problem with multi-warehouse. The International Journal of Logistics Management, 28 (2), 290–310.

Logisys.  (2014.).  Systemy  informatyczne  w polskich  magazynach.  Raport  2014.  http://www.logisys.pl/_CMS/userfiles/raport_2014_systemy-IT.pdf (12.02.2019).

Mao, J., Xing, H., Xhang, X. (2018). Design of Intelligent Warehouse Management System. Wireless Personal Communications, 102(2), 1355–1367.

Mejssner, B. (2018). Nowe porządki w magazynach. https://www.computerworld.pl/news/Nowe-porzadki-w-magazynach,410353.html (16.02.2019).

Min, H. (2006). The applications of warehouse management systems: an exploratory study. International Journal of Logistics: Research and Applications, 9(2), 111–126.

Wakabayashi, K., Suzuki, K., Watanabe, A., Karasawa, Y. (2014). Analysis and Suggestion of an e-Commerce Logistics Solution: Effects of Introduction of Cloud Computing Based Warehouse Management System in Japan. W: P. Golińska (red). Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability (567–573). Springer 2014.

Wang, H. (2013). Logistics Enterprise Warehouse Management System Optimization. W: W. Du (red.). Informatics and Management Science. Lecture Notes in Electrical Engineering (107–113). London: Springer-Verlag.

Źródła internetowe

https://www.agilero.pl/systemy-it/ (16.02.2019).

https://www.computerworld.pl/news/Polski-rynek-ERP-dojrzewa, 410027.html (16.02.2019).

https://www.consafelogistics.com/pl/products/astro-wms/ (16.02.2019).

https://www.erp-view.pl/wms/20376-polski-rynek-wms-pod-lup-consafe-logistics.html (13.02.2019).

http://www.logistics-manager.pl/2018/05/31/planowanie-4-0-w-magazynie/ (22.02.2019).

http://www.logistyczny.com/biblioteka/w-magazynie/item/315-wms-przyszlosci (16.02.2019).

https://www.psi.pl/pl/nasza-oferta/logistyka/optymalizacja-intralogistyki/ (16.02.2019).

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł