Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2019 
Rok LXXI nr 7 (lipiec) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

E-mail: szoltysek@uekat.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics and Business in Katowice

Miasto jako obiekt „ideologicznego” zarządzania logistycznego

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.7.1

 

Decyzje logistyczne, podejmowane w ramach logistyki miasta, wydają się mieć raczej obiektywny charakter. Obserwacje funkcjonowania miast wskazują jednak na coś zupełnie innego — u podstaw tych decyzji znajdujemy przesłanki ideologiczne. Artykuł poświęcony jest temu właśnie zagadnieniu.

Słowa kluczowe: logistyka miasta, ideologia, zarządzanie logistyczne, pomysł na miasto

 

The city as an object of "ideological" logistics management

Logistics' decisions taken as a part of the city logistics tend to be rather objective in their nature. Observations of the functioning  of  cities,  however,  indicate  something completely different — at the basis of these decisions we find  ideological  premises.  The  paper  is  dedicated  to  this issue.

Key words: city logistics, ideology, logistics management, idea for a city

 

Bibliografia

Calvino, I. (1975). Niewidzialne miasta. Warszawa: Czytelnik.

Czajkowski, R., Nowakowski, W. (2016). IoT jako naturalna ewolucja Internetu. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 57(4), 28–32.

International  Trade  Administration.  (2016).  Export  opportunities.  Smart  Cities,  Regions  &  Communities.  https://www.trade.gov/markets/smartcities.pdf (27.06.2019).

Fundacja Panoptykon. (2012). Monitoring w polskich miastach i w oczach społeczeństwa. Warszawa: Fundacja Panoptykon. https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_cctv_seminarium_10-10-2012_2.pdf (24.05.2017).

Fundacja Panoptykon. (2016). Zabawki Wielkiego Brata. Warszawa: Fundacja Panoptykon. https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/fundacja_panoptykon_zabawki_wielkiego_brata_przewodnik.pdf (27.06.2019).

Gutowski, B. (2006). Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny. Warszawa.

Kołakowski, L. (2004). Mini wykłady o maxi-sprawach. Kraków: Znak.

Kotus, J. (2007). Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, (5), 183–197.

Mack, R. W., Snyder, R. C. (1957). The Analysis of Social Conflict. Toward of Overview and Synthesis. The Journal of Conflict Resolution, 1(1), 212–248.

Mucha, J. (1978). Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Warszawa: PWN.

Nawratek, K. (2012). Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sowa, J. (2014). Miejsca przecięcia. W: R. Perez de Arce Antoncich (i in). Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości. My i oni. Przestrzenie wspólne / projektowanie dla wspólnoty. Warszawa: Fundacja Bęc zmiana.

Reykowski, J. (2007). Procesy grupowe a rozwiązywanie antagonistycznych konfliktów: Czy idea demokracji deliberatywnej może mieć psychologiczny sens? Psychologia Społeczna, 2(4), 97–119.

Reykowski, J. (2011). Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów. Nauka, (3), 7–38.

Seliger, M. (1976). Ideology and Politics. London: Allem and Unwin.

Sudjic, D. (2017). Język miast. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Szafrańska, E., Kaczmarek, J. (2007). Percepcja przestrzeni — pomiędzy prawdą a autentycznością. W: M. Madurowicz (red.). Percepcja

współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Szczepański, J. (1965). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szołtysek, J. (2016). Logistyka miasta, Warszawa: PWE.

Szołtysek, J., Brdulak, H., Kauf, S. (2016). Miasto dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Warszawa: Texter.

Szołtysek,  J.  (2017a).  Logistyka  miasta  wobec  postulatów  zwiększania  „inteligencji”  smart  city.  Przedsiębiorczość  i Zarządzanie,  18(8), 285–296.

Szołtysek, J. (2017b). Ideologia w logistyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 2–6.

Szołtysek, J. (2018). Miasto w dobie Internet of Things. W: Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.). (2018). Internet of Things.

Nowy paradygmat rynku. Warszawa: Difin.

Szołtysek, J. (2019). Mobilność metropolitalna — konsensus, kompromis czy wola większości. W: Wyzwania programowe dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (w druku).

Waszkiewicz, P. (2012). Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków. Archiwum Kryminologii, (34), 253–274.

 

dr Marcin Rychwalski  

E-mail: marcin.rychwalski@uek.krakow.pl; nr ORCID: 0000-0001-5557-4448

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/University of Economics and Business in Krakow

 

Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.7.2

JEL: Q5

 

W  artykule  omówiono  jeden  z aspektów  przeprowadzonej przy pomocy metody LCA szerokiej oceny środowiskowej zasilacza  komputerowego  jako  wyrobu  elektrycznego.  W ramach zagadnienia wykonano wiele badań wyrobu w ujęciu cyklu życia w celu określenia wywieranych przez wyrób presji  środowiskowych,  zidentyfikowania  ich  źródeł,  a także określenia kluczowych zależności środowiskowych istotnych dla wyrobu.

W  ramach  niniejszego  artykułu  zbadano  uwarunkowania legislacyjne  wpływające  na  rozwój  produktu  i wynikające bezpośrednio z nich zmiany wprowadzone w budowie wyrobu. Wyniki tej analizy stanowią podstawę wyszczególnienia wariantów wyrobu i związku ich konstrukcji i parametrów z przepisami prawa, a także oceny wpływu środowiskowego wprowadzonych  zmian.  Scharakteryzowano  także  zmiany wynikające z drogi doskonalenia jakości produktu i dostosowania  jego  projektu  do  nowych  wymagań  użytkowych, które wyszczególniono w przedstawionych wariantach wyrobu. Przy pomocy badań scenariuszowych i metody oceny szkód  środowiskowych  Impact'2002+  porównano  owe  warianty oraz dokonano oceny wywieranego przez nie wpływu na  środowisko. Zweryfikowano obrany kierunek rozwoju wyrobu w kontekście korzyści środowiskowych w całym cyklu życia.

Słowa kluczowe: LCA, bezpieczeństwo, środowisko, urządzenia elektryczne

 

The Development of The Environmental Quality of Product with Regard To Safety Regulations Based On The Example Of a Computer Power Supply Unit

The  article  discusses  one  of  the  aspects  of  the  computer power  supply  extensive  environmental  assessment  as  an electrical  product,  using  the  LCA  method.    Within  the framework, a series of product tests in life cycle terms were performed,  in  order  to  determine  the  environmental pressures exerted by the product, identify their sources, as well  as  determine  the  key  environmental  relationships relevant to the product.

As part of this article, the legislative conditions affecting product development and the direct changes introduced in the construction of the product were examined. The results of  this  analysis  are  the  basis  for  specifying  the  product variants  and  the  relationship  between  their  construction and  parameters  and  legal  provisions,  as  well  as  the environmental  impact  assessment  of  the  changes introduced.  The  changes  resulting  from  the  way  of improving  product  quality  and  adapting  its  design  to  the new usage requirements, which are detailed in the variants of  the  product,  were  also  characterized.  With  the  help  of scenario  studies  and  the  Impact'2002+  environmental damage  assessment  method,  these  variants  and  their environmental  impacts  were  compared.  It  was  verified whether the chosen product development direction brings environmental benefits throughout the whole life cycle.

Key words: LCA, safety, environment, electrical devices

 

Bibliografia

Adamczyk, J., Nitkiewicz, T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Angryk, R., Bandosz, M., Hoffman, R. M., Olejniczak, W. (2005). E-gospodarka. W: E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski (red.). Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chudorliński, J., Michalski, P. (2015). Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przegląd Elektrotechniczny, 91(11), 7–10.

Chwaleba, A., Płoszajski, G., Moeschke, B. (2008). Elektronika. Warszawa: WSiP.

Czarnecki, L. S. (2005). Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Dostatni, E., Karwasz, A. (2009). Systemy informatyczne wspomagające proekologiczne projektowanie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 12(2), 13–22.

Fryze, S. (1931). Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, (7), 193–203.

Humbert, S., Schryver, A., Bengoa, X., Margni, M., Jolliet, O. (2012). Impact 2002+: User Guide. Lausanne: Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) in Switzerland. https://www.quantis-intl.com/pdf/IMPACT2002_UserGuide_for_vQ2.21.pdf (5.06.2019).

Hutyra, A. (1998). Dyrektywy dotyczące niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Granit.

Intel (1997). ATX specification ver. 1.3 and ver. 2.0.1. — Technical review and documentation. https://web.aub.edu.lb/pub/docs/ (5.06.2019).

Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G., Rosenbaum, R. (2003). Impact 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. International Journal of Life Cycle Assessment, (8), 324–330.

Nowak, J., Kosobudzki, G. (2010). Moc obiektów elektroenergetycznych. Prace naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 64(30), 479–492.

PN-EN 60335-1:2012. (2014). Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 1: Wymagania ogólne. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (2015). Program Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych — Certyfikacja na znak bezpieczeństwa „B” (DBW-01-B). Warszawa: PCBC. http://www.pcbc.gov.pl/images/certyfikacja/wyroby/dokumenty/DBW-01-B.pdf (5.06.2019).

Rychwalski, M. (2010), Application of the SimaPro Program in Implementation of the Sustainable Development Concept. W: V. Modrák,

T. Nitkiewicz (red.). The Role of Business in Achieving Sustainability Instruments and Strategies (t. 1, 140–154), Prešov: University of Košice.

Rychwalski, M., Wojnarowska, M. (2013). Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. W: W. Adamczyk (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw (143–153), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit.

Stański, K. (2016). Program certyfikacji wyrobów elektrycznych. Certyfikacja na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B PCBC”. Warszawa: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Weidema, B. P., Bauer, C., Hischier, R., Mutel, C., Nemecek, T., Reinhard, J., Vadenbo, C. O., Wernet, G. (2013). Ecoinvent Overview and methodology. Data quality guideline for the ecoinvent database version 3 — final. Ecoinvent report No. 1 (v3), St. Gallen: Swiss Centre for Life Cycle Inventories.

Źródła internetowe

http://www.neotec.pl (5.06.2019).

https://www.energystar.gov/ (5.06.2019).

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.12.2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.Urz. WE L 11, s. 4, ze zm.).

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.01.2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.Urz. WE L 37, s. 24, ze zm.).

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390, s. 24).

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 374, s. 10).

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. UE L 96, s. 79, ze zm.).

Dyrektywa delegowana komisji (UE) 2015/863 z 31.03.2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (Dz.Urz. UE L 137, s. 10).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4.07.2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WE-EE) (Dz.Urz. UE L 197, s. 38, ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących  się  do  udostępniania  na  rynku  sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w określonych  granicach  napięcia (Dz.Urz. UE L 96, s. 357).

Ustawa z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 452)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2018 poz. 1466)

 

Bartosz Kozicki

E-mail: bartosz.kozicki@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0001-6089-952x

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology

Jarosław Tomaszewski

E-mail: jarekt7@wp.pl; nr ORCID: 0000-0003-2365-0797

Ministerstwo Obrony Narodowej/Ministry of National Defence

 

Metodyka wyboru metody prognozowania wizyt na stronie internetowej w przedsiębiorstwie turystycznym

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.7.3

JEL: M15

 

W artykule poruszono problem badawczy związany z analizą danych pierwotnych, jej oceną, wyborem najlepszej metody do prognozy na przyszłość. Badania rozpoczęto od wykorzystania  narzędzi  badawczych  do  poszukiwania  istnienia w szeregu  czasowym  pierwotnym  zależności.  Następnym krokiem  było  pogrupowanie  danych,  ich  analiza  i ocena.

Uzyskane oceny stały się przesłanką zbudowania modelu zerojedynkowego regresji wielorakiej w celu potwierdzenia wykrytych  zależności.  Stwierdzone  zależności  pozwoliły  na sprowadzenie szeregu pierwotnego do stacjonarności. Szereg czasowy został podzielony na dwie części: uczącą i testową.

Wskutek krytycznej analizy literatury i uzyskanych zależności  wybrano  trzy  najlepsze  metody  do  prognozy  szeregu uczącego  na  okres  równy  szeregowi  testowemu.  Uzyskane prognozy zostały poddane ocenie przy zastosowaniu obserwacji wzrokowej i MAPE. Wybrano najlepszą metodę, którą wykonano  prognozowanie  szeregu  czasowego  pierwotnego na 2019 rok (202 przyszłe okresy).

Słowa kluczowe: analiza wielowymiarowa, szereg czasowy, seria, prognozowanie, przedsiębiorstwo turystyczne

 

Methodology for the selection of the forecasting method of visits on the website in the tourist enterprise

In  this  article  the  author  raises  the  research  problem regarding the analysis of original data, its evaluation and the selection of the best forecasting method for the future. The research was initiated with the application of research tools  in  order  to  search  for  the  relationships  within  the original time series. The following step was to group data, analyze and evaluate them. The results obtained were the premise for the construction of a zero-one model of multiple regression in order to confirm the relationships found. The detected  relationships  enabled  to  bring  down  the  original series  to  stationarity.  Time  series  was  divided  into  two parts: teaching and testing ones. Due to the critical analysis of  literature  and  the  relationships  obtained,  three  best forecasting methods of teaching series were selected for the same period of testing series. The forecasting obtained were evaluated by means of visual observation and MAPE. The best method was selected for the forecasting of the original time series for 2019 (202 future periods).

Key words: multidimensional analysis, time series, series, forecasting, tourist enterprise

 

Bibliografia

Dittmann, P. (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dittmann, P., Szabelska-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dittmann, P., Szabelska-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gołembski, G. (1997). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Kot, S. M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.

Kozicki, B. (2018). Metodyka prognozowania zysku. Systemy Logistyczne Wojsk, (49), 138–157.

Kozicki, B., Waściński, T., Brzeziński, M., Lisowska, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport Means, (1), 1235–1241.

Kozicki, B., Waściński, T., Brzeziński, M., Tomaszewski, J. (2018). Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 332–343.

Kozicki,  B.,  Waściński,  T.,  Lisowska,  A.  (2018).  Selection  of  optimal  forecasting  method  for  a CPI  inflation  measure  in  Poland. W: E. Skrzypek (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności (565–574). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: PWN.

Tomaszewski, J. (2018). Prognozowanie przyjęć do pracy jako element budowy strategii personalnej. Systemy Logistyczne Wojsk, (49), 206–218.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł