Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Olimpia Kunert
ORCID: 0000-0001-9036-8746

Dyrektor Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Założycielka Fundacji Promocji Kompetencji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji innowacyjnej i restrukturyzacji przemysłu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach zarządzania procesami transferu technologii, wdrażania innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.1
JEL: M11

Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym
realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych.
Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do
przyjęcia określonej techniki informatycznej.
Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia
zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania
informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej
strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy
parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych
kryteriów oraz agregowanie danych.
Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw
występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga
oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej
bazy materiałowej.
Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych
bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej
przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.

Słowa kluczowe: wartość informacyjna indeksów materiałowych; system informacji; zintegrowany system zarządzania; technika informatyczna
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.4
JEL: H420

Dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością kształtowania płac adekwatnie do trudności wykonywanej pracy. Określenie zakresu i stopnia, w jakim czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy różnią się, jaka jest wartość wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jakie kwalifikacje powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu, a w jakim stopniu odpowiedzialność za pracę, jak ocenić obciążenia psychiczne lub wysiłek fizyczny, a także uciążliwość warunków pracy, wymagają silnego wsparcia metodologicznego.

Metoda „Quatro” umożliwia alokację środków na wynagrodzenia zgodnie z określonym poziomem trudności w pracy. Badania 920 stanowisk pracy w dziedzinie logistyki usług lotniskowych, w których można zaobserwować pełny przekrój zadań wymagających zarówno kwalifikacji ogólnych, jak i specyficznych, wykazały, że wymagany poziom specyficznych kwalifikacji znacznie przewyższa poziom kwalifikacji ogólnych. Równocześnie, kryteria oceny trudności w pracy w technicznym środowisku pracy usług lotniskowych były znacznie rozszerzone ze względu na obecność wielu potencjalnych czynników ryzyka. W rezultacie badań stwierdzono, że na stanowiskach pracy wymagających specyficznych kwalifikacji z zakresu obsługi lotniskowej, poziom wynagrodzeń prawie połowy badanych stanowisk, nie był adekwatny do występujących tam trudności pracy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w portach lotniczych.

Słowa kluczowe: logistyka lotnictwa; trudność pracy; wynagrodzenia