Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Ryszard Chrobak
ORCID: 0000-0001-8853-2324

Dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. ASzWoj

Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej, kierownik Zakładu Analiz Strategicznych i Metodologii Badań; dyrektor Instytutu Logistyki; kierownik Katedry Logistyki Przedsiębiorstw Akademii Sztuki Wojennej. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje nauki o zarządzaniu i jakości. Autor artykułów: Strategiczne aspekty dystrybucji i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wybrane przykłady wsparcia przez Państwo-Gospodarza w Polsce w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym — wybrane aspekty, opublikowanych na łamach Gospodarki Materiałowej i Logistyki.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.2
JEL: L90, O18, R40

Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań wykonywanego zakresu działań logistycznych podczas obsługi zwrotów i reklamacji oraz ukazanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii systemowych w zarządzaniu procesami logistycznymi. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: „W czym przejawia się istota zarządzania procesem logistycznym zwrotów i reklamacji w oparciu o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie?”. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę badania treści dokumentów oraz metodę analizy, w tym analizy statystycznej i krytyki piśmiennictwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczące wymogów i standardów współczesnego zarządzania logistycznego przez pryzmat jego wybranych systemów oraz funkcji i zadań przypisanych tym systemom. Druga, zasadnicza część artykułu dotyczy znaczenia i wymogów wobec infrastruktury IT wykorzystywanej w procesach logistycznych zwrotów i reklamacji. Wyeksponowano w tej części także wpływ środowiska RFID na funkcjonowanie procesów logistycznych zwrotów i reklamacji w przedsiębiorstwach handlowych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo; technologie informatyczne; zarządzanie logistyczne; obsługa logistyczna; klient; zwroty; reklamacje
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.3

W artykule zostały przestawione wybrane przykłady realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza wojsk sojuszniczych i partnerskich, wykonujących zadania na terytorium Polski wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia. Powstałe zagrożenia i dynamika tych zmian wymusiły na władzach sojuszu potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ramach poprawy bezpieczeństwa regionu.

W rezultacie podjętych działań nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w Polsce i krajach nadbałtyckich, przemieszczeń wojsk sojuszniczych przez nasze terytorium oraz ich rozmieszczanie w ramach tworzenia wzmocnionej wysuniętej obecności eFP (enhanced Forward Presence) i operacji Atlantic Resolve. W konsekwencji wzrost zaangażowania sojuszu w wykonywanie zadań na naszym terytorium wymaga zwiększonego udziału w ramach HNS (host nation support) nie tylko systemu militarnego, ale również zaangażowania pozamilitarnych ogniw obronnych państwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; system HNS; wsparcie przez państwo gospodarza; infrastruktura wojskowa; zasoby logistyczne