Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
ORCID: 0000-0002-5978-4490

Prof. dr hab. Sabina Kauf -  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego, Prowadzi badania także w obszarze logistyki miasta i smart city.

 

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.1
JEL: G32, H12, M

Pandemia zakłóciła tradycyjne łańcuchy dostaw i światowy handel głębiej niż inne kryzysy z niedawnej przeszłości. W złożonym środowisku biznesowym firmy zmuszone są przemyśleć i przeprojektować swoje łańcuchy dostaw pod kątem potrzebnej im odporności i elastyczności. Dlatego celem niniejszego artykułu jest identyfikacja trendów i rozwiązań logistycznych, które powinny zostać uwzględnione, aby firmy mogły umiejętnie poruszać się w nowej rzeczywistości. Na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń przedsiębiorstw zostaną wskazane rola i znaczenie odporności (rezyliencji) oraz zarządzania ryzkiem w zapewnianiu sprawności i przejrzystości łańcuchów dostaw. 

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19; zarządzanie ryzykiem; odporność łańcucha dostaw
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.9.2
JEL: I30, H12, M11, O32

W artykule przeprowadzono wywód uzasadniający stabilizującą rolę logistyki w osiąganiu dobrostanu w okresie zaskakujących i niespodziewanych zmian. Zaprezentowane argumenty bazują na zmieniających się w czasie związkach logistyki z dobrostanem, jak również na reaktywności logistyki na zmiany w otoczeniu.

Słowa kluczowe: logistyka; dobrostan; stabilizator; pandemia
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.3
JEL: M0,M2

Zarządzający sektorem publicznym coraz częściej poszukują nowych możliwości oferowania
mieszkańcom większego pakietu świadczeń, przyczyniających się do podniesienia jakości życia. Jedną
z ich jest logistyka publiczna, która posiada potencjał integracji i koordynacji działań w zakresie
realizacji zadań publicznych. Jednak obawy sektora publicznego względem prywatnego wykonawstwa
świadczeń ciągle jeszcze są stosunkowo duże. Wynika to nie tylko z braku zaufania do zewnętrznego
wykonawstwa zadań, ale także z braku transparentności relacji między sektorem publicznym i
prywatnym, znajdującym uzasadnienie w teorii agencji. Sposobem na poprawę relacji i optymalizację
oferty w mieście może stanowić technologia blockchain, która jest technologią rewolucyjną i
przełomową, obiecującą zmienić sposób interakcji między interesariuszami miasta. Oferuje ona nowe
alternatywy nie tylko kształtowania relacji miasto-społeczeństwo, wzrostu przejrzystości sektora
publicznego, ale także ułatwienia przekazywania poufnych danych bez narażenia prywatności i
bezpieczeństwa. W artykule podejmę próbę oceny możliwości zastosowania technologii blockchain w
realizacji zadań publicznych oraz w codziennych kontaktach sektora publicznego z interesariuszami.
Staram się wskazać możliwości technologii blockchain w kształtowaniu relacji między sektorem
publicznym a społeczeństwem oraz podmiotami z sektora niepublicznego, zaangażowanymi w
realizację świadczeń publicznych.

Słowa kluczowe: logistyka publiczna; zarządzanie w sektorze publicznym blockchain; smart contract