Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sebastian Twaróg
Dr Sebastian Twaróg
ORCID: 0000-0003-0855-7965

Dr Sebastian Twaróg
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania logistycznego, logistyki w podmiotach ochrony zdrowia (krwiodawstwie), zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz logistyce zwrotnej. Autor ponad 60 publikacji w języku polskim i angielskim.

 

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.4
JEL: L32

Krótkie łańcuchy dostaw żywności: rodzaje, bliskość międzyorganizacyjna, logistyka – autoteliczne studium przypadku

Short food supply chains are one of the recently reinvented types of food supply systems that are recognized as a notable sustainable approach. The purpose of this article is to identify short food supply chains (SFSCs) in practice, focusing on their types of initiatives, inter-organizational proximity, and logistics. The study aims to address the following research questions: 1) What are the dominant types of initiatives and dimensions of interorganizational proximity in SFSCs? 2) What key logistics aspects can be identified in SFSCs? 3) Which activities determine the performance of SFSCs? This paper comprises three main sections. Firstly, it reviews the existing academic literature related to the types of initiatives in short food supply chains within the context of proximity dimensions and logistics, as well as the contributions of SFSCs to sustainability. Following that, it outlines the empirical research methodology employed and interprets the findings obtained. Lastly, it highlights the theoretical and practical implications arising from the research.

Krótkie łańcuchy dostaw żywności są jednym z rodzajów systemów dostaw żywności, uznawanych za godne uwagi w ramach zrównoważonego podejścia. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC) w praktyce, z uwzględnieniem ich rodzajów, bliskości międzyorganizacyjnej i logistyki. Badanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Jakie są dominujące rodzaje działań i wymiary bliskości międzyorganizacyjnej w SFSC? 2) Jakie kluczowe aspekty logistyczne można zidentyfikować w SFSC? 3) Jakie działania determinują sprawność SFSC? Niniejszy artykuł składa się z trzech głównych części. Po pierwsze, dokonano przeglądu istniejącej literatury akademickiej związanej z rodzajami działań w krótkich łańcuchach dostaw żywności w kontekście wymiarów bliskości międzyorganizacyjnej i logistyki, a także wkładu SFSC w zrównoważony rozwój. Następnie przedstawiono zastosowaną metodykę badań empirycznych i zinterpretowano uzyskane wyniki. Na koniec podkreślono teoretyczne i praktyczne implikacje badań.

Słowa kluczowe: supply chain; short food supply chain; intrinsic case study (łańcuch dostaw; krótki łańcuch dostaw żywności; autoteliczne studium przypadku)
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.4
JEL: L29

Nieporozumienia interpretacyjne, związane z pojęciami „integracja”, „koordynacja” oraz „synchronizacja”, a także zamienne stosowanie wymienionych pojęć zmniejsza precyzję wywodów o charakterze naukowym, jak również utrudnia wymianę idei między teoretykami i praktykami zarządzania, w tym — logistykami. Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest rozpoznanie rozkładu frekwencyjności artykułów w przedmiotowym zakresie oraz odpowiedź na pytanie, czy wymienione pojęcia są pojęciami synonimicznymi, czy też oznaczają odmienne sytuacje w kontekście zarządczym.

Słowa kluczowe: integracja; koordynacja; synchronizacja; zarządzanie logistyczne