Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.1
JEL: M10, L81, F14

The effectiveness criteria from the enterprise management and supply chain management perspective

Kryteria wydajności z perspektyw zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania łańcuchem dostaw

 

The issue of the economic efficiency of any business entity has extensive literature and equally frequent discussions and polemics. The main axis of the dispute is how to measure this efficiency, and specifically the field of reception of its measures. The evolution of views goes from simple financial approaches, by including qualitative events into measurement, to multidimensional approaches with the ambition to comprehensively capture the efficiency. The emergence of supply chains and their increasingly important role in shaping the competitiveness of the companies participating in them has revealed a weakly perceived problem, namely the relationship between the effectiveness of the enterprise and the effectiveness of the chain as a whole. The analysis and assessment of the significance of these relationships is the subject of this study. The research goal is to identify and interpret the basic criteria underlying the management of a single enterprise in confrontation with such criteria related to the supply chain in which the enterprise participates. On this basis, practical conclusions and directives will be formulated. The research method used is deduction based on literature studies and observation of business practice.

As a result of the reasoning, it was found that for enterprises the best criterion for assessing efficiency is their profitability. However, for the supply chain as a whole, the measure of effectiveness should be an assessment of its competitiveness. The company is managed in terms of the maximization of EVA and MVA ratios. The supply chain, instead, is managed with a view to building its competitiveness. There is a positive correlation between these criteria. The more competitive the supply chain as a whole, the greater the possibilities for individual enterprises to maximize their efficiency.

Zagadnienie wydajności ekonomicznej przedsiębiorstwa doczekało się obszernej literatury fachowej i jest przedmiotem częstych dyskusji i polemik. Debata na ten temat skupia się wokół pytań o sposoby pomiaru wydajności, a jeszcze konkretniej, o kwestię recepcji takich pomiarów. Ewolucja poglądów postępuje tutaj od prostego podejścia finansowego, poprzez uwzględnienie w pomiarze zdarzeń o charakterze jakościowym, po podejścia wieloaspektowe, nacechowane ambicją całościowego ujęcia problemu wydajności. Pojawienie się łańcuchów dostaw i ich coraz istotniejsza rola w kształtowaniu konkurencyjności uczestniczących w niej firm ujawniło pewien problem, dotychczas niedostatecznie postrzegany: mianowicie, zależności pomiędzy wydajnością przedsiębiorstwa, a wydajnością łańcucha jako całości. Analiza i ocena znaczenia tych zależności stanowią przedmiot niniejszego artykułu. Jego celem badawczym jest określenie i interpretacja podstawowych kryteriów uwzględnianych w zarządzaniu pojedynczym przedsiębiorstwem w zestawieniu z takimiż kryteriami dotyczącymi całego łańcucha dostaw, w którym przedsiębiorstwo to uczestniczy. Na tej podstawie sformułowane zostaną wnioski praktyczne i zalecenia. Zastosowaną metodą badawczą jest dedukcja na podstawie studiów literatury i obserwacji praktyki gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego rozumowania ustalono, że w odniesieniu do przedsiębiorstw najlepszym kryterium oceny efektywności jest ich rentowność. Jednak w odniesieniu do łańcucha dostaw jako całości miarą efektywności powinna być ocena jego konkurencyjności. Przedsiębiorstwa powinny być zarządzane ze względu na maksymalizacje wskaźników EVA i MVA. Łańcuch dostaw powinien być zarządzany z punktu widzenia budowania jego konkurencyjności. Pomiędzy tymi miarami występuje pozytywna korelacja. Im bardziej konkurencyjny jest łańcuch dostaw, tym lepsze rezultaty ekonomiczne osiągają przedsiębiorstwa go tworzące.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: supply chain management; business efficiency; competitiveness

Bibliografia

Bibliografia/References

Baraniecka, A., Zięba-Szewczyk, S. (2018). Corporate Social Responsibility in Supply Chain Management, Marketing i Rynek, 11, p. 4.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1), p. 102.

Brown, J., Sackett, P., Wortmann, J. (1995). Future manufacturing systems — towards the extended enterprise, Computer in Industry, 25, p. 243.

Brilman, J. (2002). Modern management conceptions and methods, Warsaw: PWE, p. 45.

Bunge, M. (1979). Treatise on Basic Philosophy. Volume 4. Ontology II: A World of Systems, Dordrecht-Boston-London: D. Reidel Publishing Company, p. 248–249.

Drucker, P. (2000). Management in the 21st Century, Warsaw: Muza SA, p. 39.

Gattorna, J. (2013). Dynamic supply chains. Value is created by people, EuroLogistics, Suchy Las 2013, p. 47–70.

Jugdev, K. (2005). The VRIO Framework of Competitive Advantage: Preliminary research implications for innovation management. Paper presented at the Portland International Conference on Technology Management: A unifying discipline for melting the boundaries, Portland, Oregon (July 31–August 4).

Katz, D., Kahn, R. (1979). Social Psychology of Organizations, Warsaw: PWN, p. 232–265.

Knowledge compendium: logistics. (2001). Warsaw: PWN, p. 19.

Lamming, R., Johnsen, T., Zheng, J., Harland C. (2000). An initial classification of supply networks, International Journal of Operations and Production Management, 20 (6), p. 678–687.

Tarasewicz, R. (2014). How to measure the effectiveness of supply chains? Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH, p. 39–44.

Wilkin, J. (2016). Institutional and cultural basics of economy. Humanistic perspective of economics, Warsaw: Scolar, p. 196–197.

Witkowski, J. (2010). Supply chain management, Warsaw: PWE, p. 19.

Yuchtman E., Seashore S.E., (1979). Organization Effectiveness in the Light of System Resources. In: Human Behavior in Organization, Warsaw: PWN, p. 222.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę