Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Unit packets on the e-commerce market as assessed by potential users – research results

Opakowania jednostkowe na rynku e-commerce w ocenie potencjalnych użytkowników – wyniki badań

The growing popularity of online shopping contributed to an increase in the amount of packaging used, and consequently packaging waste. With regard to packaging used for online shopping, there is a need to create conditions for full recycling and/or multiple use. Thus, enterprises operating in the area of e-commerce, and consequently also the customers who would be responsible for the return of packaging, face a challenge – the use of reusable packaging. The article presents the results of own research focused on the position of customers in relation to the functional features of unit packaging in e-commerce and returnable packaging that can be introduced. The tool was a questionnaire. The results were analyzed in statistical analysis. The study shows that it is important for customers who buy online that the unit transport packages fulfill the basic protective functions. The respondents indicated that returnable packaging should have similar features as the packaging currently used in online shopping. It seems that more attention should be focused on determining the method of return that is convenient for customers. Redesigning supply chains to improve reverse logistics, investing in new returnable packaging for online distribution of products, and creating customer-friendly and cost-effective return processes can deliver the following benefits: less waste, reduction of the carbon footprint, promoting a circular economy, cost optimization.

 

Rosnąca popularność zakupów internetowych przyczyniła się do wzrostu ilości zużywanych opakowań, a co za tym idzie odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do opakowań wykorzystywanych do zakupów internetowych istnieje potrzeba stworzenia warunków do pełnego recyklingu i/lub wielokrotnego użytku. Tym samym przedsiębiorstwa działające w obszarze e-commerce, a co za tym idzie, także klienci, którzy odpowiadaliby za zwrot opakowań, stają przed wyzwaniem – wykorzystaniem opakowań wielokrotnego użytku. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych ukierunkowanych na pozycję klientów w odniesieniu do cech funkcjonalnych opakowań jednostkowych w e-commerce oraz możliwych do wprowadzenia opakowań zwrotnych. Narzędziem był kwestionariusz ankiety. Wyniki poddano analizie statystycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla klientów dokonujących zakupów online ważne jest, aby jednostkowe opakowania transportowe spełniały podstawowe funkcje ochronne. Respondenci wskazywali, że opakowania zwrotne powinny mieć podobne cechy jak opakowania stosowane obecnie w zakupach internetowych. Wydaje się, że więcej uwagi należy poświęcić określeniu dogodnej dla klientów metody zwrotu. Przeprojektowanie łańcuchów dostaw w celu usprawnienia logistyki zwrotów, inwestowanie w nowe opakowania zwrotne do dystrybucji produktów online oraz stworzenie przyjaznych dla klienta i efektywnych kosztowo procesów zwrotów może przynieść następujące korzyści: mniej odpadów, zmniejszenie śladu węglowego, promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, optymalizację kosztów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: e-commerce; reverse logistics; packaging; packaging features; reverse packing; analysis of packing features

Bibliografia

References/Bibliografia

Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Exante.

Chan F. T. S., & Chan H. K. (2008). A survey on reverse logistics system of mobile phone industry in Hong Kong. Management Decision, 46(5), 702–708. https://doi.org/10.1108/00251740810873464

DHL. (b.d.). The logistics trend radar. Rethinking packaging. https://www.dhl.com/global-en/home/insights-andinnovation/insights/logistics-trend-radar.html (access: 15.03.2022).

Gemius. (2021). E-commerce w Polsce 2021. Raport Gemius. https://www.gemius.pl/ecommerce2021/a9fffad52336971c177c12bc3bd2098 (access: 22.03.2022).

Jerzyk, E. (2017). Ewolucja funkcji opakowań w kontekście e-commerce branży spożywczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 75(4), 179–192.

Knauf Industries. (2021). Procesy logistyki zwrotnej i rola, jaką w nim odgrywają opakowania zwrotne z EPP. https://www.knaufindustries.pl/blog/proces-logistyki-zwrotnej-i-rola-jaka-w-nim-odgrywaja-opakowania-zwrotne-z-epp/ (15.03.2022).

Kucia, K. (2020). Determinanty motywujące do zakupów na rynku e-commerce w Polsce w latach 2017-2018. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, (37), 25–34. https://doi.org/10.17512/znpcz.2020.1.03

Korczak, J. (2012). Logistyka odwrotna. Logistyka, (5), 584–588.

Li, X., & Olorunniwo, F. (2008). An exploration of reverse logistics practices in three companies. Supply Chain Management. An International Journal, 13(5), 381–386. https://doi.org/10.1108/13598540810894979

Mecalux. (2021). Rodzaje opakowań i ich rola w logistyce. https://www.mecalux.pl/blog/rodzaje-opakowan-handlowe-zbiorczetransportowe (access: 17.03.2022).

Nalewajek, M. (2016). E-opakowanie wyzwaniem dla współczesnego marketingu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (254), 128-139.

Opakowania.com.pl. (2021). E-commerce shipping packaging in Poland. https://opakowania.com.pl/news/opakowania-wysylkowee-commerce-w-polsce-65633.html (access: 17.03.2022).

Pluta-Zaremba, A., & Cichosz, M. (2016). Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 9–16.

Rogers D. S., & Tibben-Lembke S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. University of Nevada, Center for Logistics Management, Reverse Logistics Executive Council. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00007

Rotom. (2021). Opakowania zwrotne to przyszłość łańcuchów dostaw. https://rotom.pl/articles/post/opakowania-zwrotne-to-przyszlosclancuchow-dostaw (17.03.2022).

Srivastava, S. K. (2008). Network design for reverse logistics. Omega, 36(4), 535–548. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.11.012

Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Instytut Logistyki i Magazynowania.

Trans-Tok Logistic. (2021). Rodzaje opakowań stosowane w logistyce. https://trans-tok.pl/rodzaje-opakowan-stosowane-w-logistyce/(17.03.2022).

Walaszczyk, A., & Siodłowska, A. (2018). Analiza i projekt doskonalenia procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (131), 523–536.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę