Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Joanna Rut
ORCID: 0000-0001-9014-8874

Dr inż. Joanna Rut

Absolwentka studiów magisterskich i inżynierskich oraz doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w Opolu. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Reprezentowana dyscyplina naukowa to obszar nauki o zarządzaniu i jakości. Główne zainteresowania badawcze J. Rut obejmują aspekty zarządzania i jakości, logistyki, procesów innowacyjnych i wdrożeniowych w przemyśle, loT, Przemysł 4.0, budowę i eksploatację maszyn, systemy robotyczne, systemy wizyjne, procesy diagnostyczne. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Brała udział w wielu pracach naukowo-badawczych zakończonych wdrożeniem w przemyśle. Doświadczenie naukowe i praktyczne związane z przemysłem zdobyła, współpracując z przedsiębiorstwami oraz w trakcie realizacji wielu staży naukowych. Jest członkiem TEAM Society — Technique, Education, Agriculture & Management, ITHEA® International Scientific Society, IPMA — International Project Management Association, PTZP — Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, PTL — Polskie Towarzystwo Logistyczne, PTBOiS — Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, SIMP — Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, PTZI — Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami. W 2011 r. otrzymała nagrodę III stopnia Rektora Politechniki Opolskiej za pracę organizacyjną i administracyjną. W 2013 r. otrzymała nagrodę II stopnia Rektora Politechniki Opolskiej za wybitne osiągnięcia naukowe.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.2
JEL: Q00, Q13, O32, M11

W każdym procesie działalności gospodarczej przedsiębiorstw występują procesy technologiczne, a magazyn i związane z nim czynności są nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Zarządzanie łańcuchem logistycznym to wielowymiarowe działania obejmujące procesy informacyjno-decyzyjne oraz procesy wykorzystujące wiedzę właściwych instrumentów kierowania i kontroli na poziomie strategicznym i operacyjnym. Odpowiednie podejście do analizy zarządzania logistycznego w rozwiązywaniu problemów obejmujących gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwach wymaga rozpoznania wagi problemów i określenia przyczyn ich powstania. Przedmiotem analizy i oceny w opracowaniu są systemy magazynowania zbóż jako kluczowe ogniwa logistycznych łańcuchów dostaw w przemyśle zbożowym. Nowoczesne, wydajne, jak również zrównoważone łańcuchy logistyczne mają ogromne znaczenie gospodarcze w magazynowaniu przemysłowym. W artykule przedstawiono nowe zrównoważone rozwiązania dotyczące procesu planowania oraz kontroli działań, mających na celu magazynowanie zbóż. Opisane innowacyjne rozwiązanie przyczynia się przede wszystkim do zapewnienia ciągłości funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala minimalizować kolejki przy skupie zbóż. Ponadto rozwiązanie to wskazuje na niską energochłonność, niskie koszty eksploatacyjne, wysoką wydajność, proekologiczność oraz odporność na awarie. Celem opracowania jest analiza i ocena procesu planowania oraz kontroli działań mających na celu magazynowanie zbóż i opłacalny ekonomicznie przepływ zbóż. Autorki dokonały analizy bieżącej sytuacji w przemyśle zbożowym oraz zaproponowały nową możliwość suszenia zbóż w postaci autorskiej metody alternatywnej, pozwalającej na usprawnienie logistyki przy skupach zbóż oraz zapewniającej ciągłość funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie; łańcuch logistyczny; wartość dodana; proces decyzyjny; magazynowanie; przemysł zbożowy; zrównoważony rozwój
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.5

Rozwiązania telematyczne umożliwiają poprawę wyników finansowych i znacznie zwiększają efektywność firm transportowych. Korzyści te wynikają z wielu czynników, takich jak poprawa bezpieczeństwa jazdy, monitorowanie trasy przejazdu i/lub redukcja kosztów paliwa. Dzięki różnorodności urządzeń telematycznych firmy mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Niestety w wielu firmach transportowych poziom wiedzy na temat telematyki jest bardzo niski, co z kolei może przekładać się na wyniki finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań telematycznych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników firm transportowych o narzędziach telematycznych i zaproponowanie możliwych działań, które firmy transportowe powinny podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu transportowego. Do weryfikacji celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: porównania, uogólnienia i ankietę przeprowadzoną wśród pracowników firm transportowych. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie wywiady z kierownictwem firm transportowych.

Słowa kluczowe: transport; telematyka; koszty transportu; wydajność; bezpieczeństwo drogowe
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.7
JEL: (artykuł w języku angielskim)

W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle  powiązane.  Doskonalenie  procesu  produkcji  i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może  przynieść  wiele  korzyści.  Każda  optymalizacja  procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana  do  potrzeb  danego  przedsiębiorstwa  i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia  procesu  produkcji  i logistyki  w badanym  przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych.

Ponadto  wskazuje  istotne  możliwe  do  uzyskania  korzyści, wynikające  z zastosowania  narzędzi,  systemów  i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.

Słowa kluczowe: doskonalenie; proces produkcji; logistyka; systemy IT; Lean production