Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Joanna Rut
ORCID: 0000-0001-9014-8874
Doktor inżynier nauk technicznych na Politechnice Opolskiej. Specjalizacje naukowe obejmują inżynierię produkcji, logistykę, zarządzanie, budowę i eksploatację maszyn. Prowadzone badania dotyczą m.in. optymalizacji zarządzania, aspektów jakości i procesów diagnostycznych, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz aspektów procesów innowacyjnych i wdrożeniowych
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.5

Rozwiązania telematyczne umożliwiają poprawę wyników finansowych i znacznie zwiększają efektywność firm transportowych. Korzyści te wynikają z wielu czynników, takich jak poprawa bezpieczeństwa jazdy, monitorowanie trasy przejazdu i/lub redukcja kosztów paliwa. Dzięki różnorodności urządzeń telematycznych firmy mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Niestety w wielu firmach transportowych poziom wiedzy na temat telematyki jest bardzo niski, co z kolei może przekładać się na wyniki finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań telematycznych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników firm transportowych o narzędziach telematycznych i zaproponowanie możliwych działań, które firmy transportowe powinny podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu transportowego. Do weryfikacji celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: porównania, uogólnienia i ankietę przeprowadzoną wśród pracowników firm transportowych. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie wywiady z kierownictwem firm transportowych.

Słowa kluczowe: transport; telematyka; koszty transportu; wydajność; bezpieczeństwo drogowe
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.7
JEL: (artykuł w języku angielskim)

W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle  powiązane.  Doskonalenie  procesu  produkcji  i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może  przynieść  wiele  korzyści.  Każda  optymalizacja  procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana  do  potrzeb  danego  przedsiębiorstwa  i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia  procesu  produkcji  i logistyki  w badanym  przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych.

Ponadto  wskazuje  istotne  możliwe  do  uzyskania  korzyści, wynikające  z zastosowania  narzędzi,  systemów  i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.

Słowa kluczowe: doskonalenie; proces produkcji; logistyka; systemy IT; Lean production

Doktor inżynier nauk technicznych na Politechnice Opolskiej. Specjalizacje naukowe obejmują inżynierię produkcji, logistykę, zarządzanie, budowę i eksploatację maszyn. Prowadzone badania dotyczą m.in. optymalizacji zarządzania, aspektów jakości i procesów diagnostycznych, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz aspektów procesów innowacyjnych i wdrożeniowych w przemyśle. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.