Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.3
JEL: M14, M15, O35
Iryna Manczak ORCID: 0000-0002-9661-9945 , e-mail: manczaki|uek.krakow.pl| |manczaki|uek.krakow.pl
Maria Bajak ORCID: bajakm@uek.krakow.pl , e-mail: 0000-0003-4769-7696

Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury

Kluczowym celem artykułu jest identyfikacja roli beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. Na potrzeby podjętych badań przyjęto tezę, że beacony wspierają proces komunikacji rynkowej równych szans z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. W celu weryfikacji przyjętej tezy zrealizowano wywiady pogłębione w wybranych instytucjach korzystających z beaconów. Uczestnicy przeprowadzonych wywiadów reprezentują środowisko instytucji kultury lub podejmują wybrane inicjatywy o charakterze kulturalnym. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Szlak Gwarków), Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz TAURON Arena w Krakowie. Wywiady zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2020 roku. W trakcie badań starano się także ustalić, w jakim stopniu wykorzystywane są funkcje beaconów w działaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty uczestniczące w wywiadach. Stwierdzono, że instytucje stosujące beacony w procesie komunikacji rynkowej z niepełnosprawnymi odbiorcami kultury wykorzystują je najczęściej do wyrównywania szans przedstawicieli pojedynczych grup, z konkretnymi ograniczeniami fizycznymi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: beacony; komunikacja marketingowa; niepełnosprawny odbiorca kultury; uczestnictwo w kulturze

Bibliografia

Bibliografia/References

Bajak, M. (2019). Equal Opportunities for People with Disabilities in Public Institutions through Beacons. Oxford Conference Series — October 2019, 55–64.

Cierniak-Szóstak, E. (2017). Kulturowy kontekst zmian gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(963), 39–53. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0963.0303.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative lnquiry and Research Design — Choosing among Five Traditions. London: Sage Publications.

Foley, A. i Ferri, B. A. (2012). Technology for people, not disabilities: Ensuring access and inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(4), 192–200. DOI: 10.1111/j.1471-3802.2011.01230.x

Gabrat, M. (2017). Społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(10), 63–84. DOI: 10.18559/SOEP.2017.10.5.

Gaweł, Ł. (2019). Marketing w publicznych instytucjach kultury. W: Ł. Gaweł. F. Skowron i A. Szostak (red.), Raport z projektu Krakowski odbiorca kultury (s. 119–129). Kraków: Attyka.

Kisiel, R. (2013). Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze. W: J. Hausner, A. Karwińska i J. Purchla (red.), Kultura a rozwój (s. 345–129). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Krajewski, M. (2011). Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje. Przykład: MS2 w Łodzi. W: M. Śliwa (red.), Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju (s. 26–37). Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Krajewski, M. (2013). W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. Kultura i Społeczeństwo, (1), 29–67. DOI: 10.2478/kultura-2013-0003.

Kolwitz, M. i Radlińska, I. (2015). Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności. Pomeranian Journal Life of Scienes, 61(3), 270–277.

Kurier Olkuski (2020). Powstała aplikacja na telefon o gwarkach olkuskich. https://kurierolkuski.pl/powstala-aplikacja-na-telefon-o-gwarkacholkuskich/.

Lizak, A. (2017). Dostęp osób niepełnosprawnych do dóbr kultury w świetle prawa. Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, (2), 59–70.

Machalski, D., Kołpa, M. i Grochowska, A. (2019). Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Health Promotion & Physical Activity, 4(9), 40–45.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manczak, I., Sanak-Kosmowska, K. i Bajak, M. (2019a). Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums. Cultural Management: Science and Education, 3(2), 83–94. DOI:10.30819/cmse.3-2.05.

Manczak, I., Sanak-Kosmowska, K. i Bajak, M. (2019b). Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi. Zarządzanie w Kulturze, 20(4), 551–564. DOI: 10.4467/20843976ZK.19.033.11712.

Manczak, I., Sanak-Kosmowska, K. i Bajak, M. (2020). Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich). Turystyka Kulturowa, (5), 116–139.

Mazurek-Łopacińska, K. (red.). (2005). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, XIII(3), 30–51.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2020). Misja i statut Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. https://www.wilanow-palac.pl/misja_muzeum_palacu_krola_jana_iii_w_wilanowie.html

Muzeum Powstań Śląskich (2020). O nas. https://www.muzeumpowstanslaskich.pl/pl/o-muzeum/o-nas

Nowak, A. (2015). Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze. Chowanna, (1), 91–102.

Pawłowska, A. (2019). Usłyszeć obraz. Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, 1(8), 32–34. http://repozytorium. p.lodz.pl/handle/11652/2591.

Sanak-Kosmowska, K., Bajak, M., Filip, J. i Kargula, N. (2018). Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, 25(10), 17–23.

Szabała, B. (2019). Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w kulturze. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVIII(4), 41–58. DOI: 10.17951/lrp.2019.38.4.41–58.

Szlendak, T. i Olechnicki, K. (2017). Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

TAURON Arena Kraków (2020). https: //www. tauronarenakrakow.pl/o-nas/

Trębicka-Postrzygacz, B. i Roguska, A. (2015). Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami — normalność w „nienormalności”. W: E. Jarmoch i J. Zienkiewicz (red.), Człowiek w środowisku społecznym. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie (s. 407–422). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

United Nations (1993). Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. https://www.independentliving.org/standardrules/StandardRules.pdf

United Nations (2019). Accessibility-infographic. https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/09/Accessibility--infographic.jpg

Więckowski, R. (2015). Włączeni w muzeum. W: ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, cz. 2, Niepełnosprawność intelektualna, autyzm, grupy zróżnicowane, 7(7–11). Warszawa: Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. https://nimoz.pl/files/publications/27/ABC_Gosc_niepelnosprawny_cz2.pdf

Zakrzewska, M. i Zima-Parjaszewska, M. (2015). Niepełnosprawność intelektualna — życie i prawo. W: ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, cz. 2, Niepełnosprawność intelektualna, autyzm, grupy zróżnicowane, 7 (s. 12–26). Warszawa: Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony

Zbiorów. https://nimoz.pl/files/publications/27/ABC_Gosc_niepelnosprawny_cz2.pdf

Zgłobicki, W., Smyk, J. i Kabała, A. (2016). Ocena oferty wybranych obiektów militarnych na obszarze Polski dla potrzeb turystyki dzieci i młodzieży.

Turystyka Kulturowa, (2), 116–134.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę