Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.7
JEL: K31

Dostęp pracodawcy do danych o stanie trzeźwości ofiary wypadku w pracy

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie sytuacji prawnej dostępu pracodawcy do danych o stanie nietrzeźwości pracownika, który uległ wypadkowi w pracy. W aktualnym stanie prawnym, nawet po dokonaniu zmian w kodeksie pracy w lutym 2023 r., powoduje to problemy w niektórych przypadkach. Jest to skutkiem traktowania danych o nietrzeźwości ofiary wypadku w pracy jak danych o stanie jego zdrowia. W myśl rygorystycznych przepisów o danych osobowych tego rodzaju informacje podlegają szczególnej ochronie w podmiotach udzielających świadczenia zdrowotne. To powoduje, że pracodawca w niektórych sytuacjach nie ma dostępu do wiedzy o stanie nietrzeźwości ofiary zdarzenia, co powoduje negatywne skutki w zakresie ustalenia faktycznych przyczyn i okoliczności wypadku w pracy, a w konsekwencji niewłaściwe wnioski profilaktyczne zapobiegające w przyszłości tego rodzaju zdarzeniom. Dodatkowo brak wiedzy o stanie trzeźwości pracownika może powodować konsekwencje w zakresie ustalania zakresu odpowiedzialności w związku z zaistniałym wypadkiem w pracy, a także wypłatę świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego osobie nieuprawnionej.

Słowa kluczowe: wypadek w pracy; dane osobowe; nietrzeźwość

Bibliografia

Bibliografia/References

Buczek, P. (2020). RODO jako bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej. W: J. Glumińska -Pawlic, B. Przywora, A. Słysz (Red.). Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. C.H.Beck.

Dzienisiuk, D. (2016). Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Diffin. Dzienisiuk, D. (2021). Wypadki w pracy i choroby zawodowe. W: M Gersdorf, K. Rączka (Red.), System prawa pracy Tom III Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa, Wolters Kluwer Polska.

Jendry, M. (Red.) (2017). Ochrona danych medycznych i osobowych pacjenta. Wiedza i Praktyka.

Jędrasik-Jankowska, I. (2020). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wolters Kluwer Polska.

Karkowska, D. (2021). Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. WKP 2021, LEX/el.

Koczur, S. (2023). Zakres odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy za szkodę wyrządzoną po spożyciu alkoholu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (10), DOI 10.33226/0032-6186.2023.10.7

Kuba, M. (2014). Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy. Wolters Kluwer Polska.

Kucharski, O. (2022). Dostęp do danych o stanie zdrowia pracownika. W: J. Sobczak, A Rogackiej – Łukasik (Red.), Wybrane zagadnienia prawa medycznego wobec wyzwań pandemii wywołanej wirusem SARS – CoV – 2. Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Kucharski, O. (2021). Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy, Przegląd Prawa Publicznego, (7–8).

Kurzynoga, M. (2023). Naruszenie prawa przez pracodawcę przy uzgadnianiu zasad kontroli trzeźwości z działającymi u niego związkami zawodowymi, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (3), DOI 10.4467/2544654SPP.23.018.17899.

Zieliński, M. (2021). Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W: M Gersdorf, K. Rączka (Red.). System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa, Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę