Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewa Staszewska-Kozłowska
ORCID: 0000-0002-5807-4630

Dr Ewa Staszewska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca w Instytucie Mediów i Produkcji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy (w tym monografii i komentarzy), w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, wykonawca w naukowych projektach badawczych.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.2
JEL: J71; J68

Artykuł został poświęcony problematyce ochrony prawnej przed przemocą osób bezrobotnych w trakcie odbywania stażu, który zalicza się do najczęściej stosowanych podstawowych form aktywizacji zawodowej. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle Konwencji nr 190 MOP dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, w której stażyści zostali explicite wskazani obok pracowników jako grupa, której ochrona przed przemocą i molestowaniem powinna być zagwarantowana. Niejasny charakter prawny stażu oraz złożoność relacji zachodzących pomiędzy trzema podmiotami zaangażowanymi w jego realizację, daje asumpt do rozważań na temat przyjętego przez polskiego ustawodawcę modelu ochrony oraz jego zgodności z Konwencją nr 190 MOP, która w razie ratyfikacji będzie wyznaczała standardy ochrony przed przemocą w świecie pracy.

 

Słowa kluczowe: bezrobotny; staż dla osób bezrobotnych; przemoc w świecie pracy; molestowanie; molestowanie seksualne; mobbing
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.5.4
JEL: K31; J68

Artykuł został poświęcony formom pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakie zostały przewidziane w projekcie ustawy o aktywności zawodowej, która ma zastąpić obowiązującą od niemal dwudziestu lat ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorka poddała analizie i próbie oceny projektowane rozwiązania w obszarze form pomocy mających zastąpić usługi i instrumenty rynku pracy, zwracając uwagę na zakres zmian oraz dokonując ich konfrontacji z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Słowa kluczowe: bezrobotny; poszukujący pracy; formy pomocy; aktywizacja zawodowa; usługi rynku pracy; instrumenty rynku pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.5
JEL: K31

Celem artykułu jest omówienie problematyki udostępniania pracodawcy danych osobowych dotyczących niepełnosprawności przez pracowników oraz próba oceny zakresu swobody informacyjnej pracownika w tym obszarze. Analizie zostały poddane regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz odnoszące się do statusu prawnego osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: dane osobowe; niepełnosprawność; autonomia informacyjna; orzeczenie o niepełnosprawności