Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ochrona przed przemocą w miejscu odbywania stażu przez osoby bezrobotne – polskie standardy w świetle Konwencji nr 190 MOP

Artykuł został poświęcony problematyce ochrony prawnej przed przemocą osób bezrobotnych w trakcie odbywania stażu, który zalicza się do najczęściej stosowanych podstawowych form aktywizacji zawodowej. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle Konwencji nr 190 MOP dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, w której stażyści zostali explicite wskazani obok pracowników jako grupa, której ochrona przed przemocą i molestowaniem powinna być zagwarantowana. Niejasny charakter prawny stażu oraz złożoność relacji zachodzących pomiędzy trzema podmiotami zaangażowanymi w jego realizację, daje asumpt do rozważań na temat przyjętego przez polskiego ustawodawcę modelu ochrony oraz jego zgodności z Konwencją nr 190 MOP, która w razie ratyfikacji będzie wyznaczała standardy ochrony przed przemocą w świecie pracy.

 

Słowa kluczowe: bezrobotny; staż dla osób bezrobotnych; przemoc w świecie pracy; molestowanie; molestowanie seksualne; mobbing

Bibliografia

Baran, K. W. (2020). Komentarz do art. 2 kodeksu pracy. W: K.W. Baran (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Wolters Kluwer.

Gajda, M. (2022). Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania. Wolters Kluwer.

Godlewska-Bujok, B. (2017). Przemoc w świecie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Goździewicz, G. (2018). Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna). W: Goździewicz G. (Red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Wolters Kluwer.

International Labour Organization (2022). Violence and harassment at work: A practical guide form employers. International Labour Office.

Kuba, M. (2017). Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym. Wolters Kluwer.

Kuba, M. & Staszewska, E. (2019). Prawo bezrobotnego stażysty do równego traktowania w zatrudnieniu, Monitor Prawa Pracy, (3).

Kuczyński, T. (2017). Zasada równego traktowania w zatrudnieniu niepracowniczym. W: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Skąpski, M. (2015). Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki. W: K.W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Wolters Kluwer.

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. C.H. Beck.

Staszewska, E. (2018). Staże. W: K.W. Baran, M. Włodarczyk (Red.), System prawa pracy. Tom VIII Prawo rynku pracy. Wolters Kluwer.

Tomaszewska, M. (2023). Autonomiczna i jednolita definicja przemocy i molestowania w świetle nowych rozwiązań przyjętych w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Wyka, T. (2015). Stosowanie przepisów BHP w niepracowniczym zatrudnieniu. W: K.W. Baran (Red), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę