Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2019 r., III UK 178/18, dotyczącego normatywnego charakteru umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem glosy jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Sąd badał charakter prawny umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawieranej pomiędzy ZUS a płatnikiem składek. Sąd uznał, że jest to umowa cywilnoprawna, co umożliwia stosowanie przepisów prawa cywilnego do oceny jej właściwego wykonania. W glosie przedstawiono argumenty przeciwne temu stanowisku. Poddano analizie podstawy normatywne działań organu administracji, w zależności od tego czy dotyczą one działań publicznoprawnych (imperium), czy dokonywania czynności prawa cywilnego. Omówiono wzorzec kompetencji administracyjnej oznaczający uprawnienie i obowiązek działania organu w sferze publicznoprawnej oraz wzorzec kompetencji generalnej leżący u podstaw zasady swobody umów zobowiązaniowych podmiotów prawa cywilnego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; umowa cywilnoprawna; umowa administracyjna

Bibliografia

Boć, J. (2008). O umowie administracyjnoprawnej W: J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji. Kolonia Limited.
Dobrowolski, P. (2017). Kilka uwag na temat układów ratalnych zawieranych z ZUS. Monitor Prawa Pracy, (12).
Dolnicki, B. (2001). Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim. Państwo i Prawo, (3).
Jędrzejewska, A. (1992). Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym. Warszawa.
Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 3531 KC. Legalis.
Radwański, Z. (1992). Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom. Wrocław.
Radwański, Z. (2008). W: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne — część ogólna, t. 2. Warszawa.
Stec, P. (2013). Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne. Warszawa.
Szczepaniak, R. (2015). Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji.
W: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska i D. Sokołowska (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań. Warszawa

Szyjewska-Bagińska, J. (2018). Umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty — pozycja prawna dłużnika (płatnika składek). Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne, (10).

Wantoch-Rekowski, J. (2015). W: J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.
Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, art. 3531 k.c. Kraków.
Zieliński, T. (1983). Swobodne „poszukiwanie prawa” w systemie ubezpieczeń społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin
Polonia, Sectio G, XXX.
Zieliński, T. (1989). Stosowanie przepisów i pojęć prawa cywilnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Studia Cywilistyczne, XXXV.
Ziembiński, Z. (1969) Kompetencja i norma kompetencyjna. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).
Ziembiński, Z. (1983). Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych. Warszawa–Poznań.
Zimermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę