Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Jacek Męcina
ORCID: 0000-0002-6972-2912

Prawnik i politolog, profesor nauk społecznych, Kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2016–2018 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej. Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, członek kolegium redakcji Polityka Społeczna. Zainteresowania naukowe: prawo pracy i stosunki pracy, problematyka wynagrodzeń, dialog społeczny oraz polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Programów Europejskich. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (2005), Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012–2015), doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Zespołu Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.3
JEL: K31

W artykule omawiane są główne kwestie determinujące model ustawowej kodyfikacji samozatrudnienia, w szczególności samozatrudnienia zależnego. Zakres analizy obejmuje także konsekwencje wynikające z faktu, że samozatrudnienie jest instytucja prawa zobowiązań, fundamentalnej części prawa prywatnego. Wymaga to świadomości szeregu ryzyk związanych z nieprawidłową kodyfikacją samozatrudnienia, przesunięciem ciężaru jego regulacji wyłącznie w obszar klasycznych instytucji prawa pracy, bez uwzględnienia całości zasad prawa prywatnego. W ramach uwag de lege ferenda podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o pożądany kształt kodyfikacji samozatrudnienia jako odrębnej od prawa pracy podstawy prawnej zatrudnienia. W tym zakresu zaproponowano model oparty na analizie ryzyk wynikających z nieprawidłowego modelu unormowania samozatrudnienia, szczególnie w wariancie ustawy pozakodeksowej, wzmacniającej odrębność samozatrudnienia od prawa pracy.

Słowa kluczowe: Samozatrudnienie; kodyfikacja; samozatrudnienie zależne; zatrudnienie niepracownicze
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.11.3
JEL: K31

W artykule omawiane są główne czynniki delimitujące zakres zatrudnienia podlegającego prawu pracy oraz model świadczenia pracy przez osoby samozatrudnione z perspektywy stworzenia docelowego modelu ustawowego samozatrudnienia (kodyfikacji). Analiza obejmuje przegląd relacji samozatrudnienie a system prawa pracy, przyczyn oddziaływania samozatrudnienia na rynek pracy a dzięki temu omówiono ogólne podejście do uregulowaniu samozatrudnienia w UE oraz potencjalne kierunki unormowania samozatrudnienia w Polsce. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi czy kodyfikacja samozatrudnienia jako odrębnej od prawa pracy podstawy prawnej zatrudnienia jest kierunkiem właściwym oraz jakie społeczne i ekonomiczne czynniki determinują wybór formy zatrudnienia podlegającego prawu pracy oraz zakres świadczenia pracy przez osoby samozatrudnione.

 

Słowa kluczowe: Samozatrudnienie; kodyfikacja; samozatrudnienie zależne; zatrudnienie niepracownicze