Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UMK Jerzy Lachowski
ORCID: 0000-0002-6669-2105

Dr hab. prof. UMK Jerzy Lachowski, zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czynny zawodowo adwokat. Autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Zainteresowania badawcze skupia wokół zasad odpowiedzialności karnej, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, rodzinie i opiece, środowisku, wierzycielom, a ponadto na zasadach postępowania wykonawczego w sprawach karnych. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie, członek Association Internationale de Droit Penal.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.5
JEL: K39

Artykuł jest poświęcony problematyce wykroczenia stypizowanego w art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Autor przedstawia genezę tej regulacji prawnej, a następnie uzasadnia tezę o potrzebie przekształcenia tego czynu zabronionego w przestępstwo, podkreślając między innymi, że interes fiskalny Skarbu Państwa jest chroniony zarówno w prawie podatkowym, jak i na gruncie prawa karnego skarbowego, natomiast ochrona interesów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ubezpieczonych, w tym systemu ubezpieczeń społecznych, w obszarze prawa karnego nie wydaje się spójna z ochroną gwarantowaną podatkom. Autor proponuje także konkretne zmiany przepisu art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które mają usprawnić ściganie sprawców czynów opisanych na gruncie tej regulacji.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; wykroczenie; przestępstwo; ściganie; kara