Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. Jerzy Wratny

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny, profesor nauk prawnych. Zatrudniony był m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Obecnie związany z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2006 wchodził w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Autor wielu prac naukowych z dziedziny prawa pracy i etyki, w tym z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Specjalizuje się w dziedzinie zbiorowego prawa pracy oraz europejskiego prawa pracy. Autor komentarzy do kodeksu pracy. Promotor kilkunastu prac doktorskich. Autor tomików poezji.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.9.1
JEL: K31

Celem artykułu jest wykładnia treści art. 13 kodeksu pracy zawierającego zasadę pracowniczego prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem autora na treść tego przepisu składają się: obowiązek państwa ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę, przestrzeganie przez pracodawców ekwiwalentności świadczeń wzajemnych — świadczenia pracy i wynagrodzenia oraz zakaz dyskryminacji w zakresie płac. Aspekty te stanowią przejaw sprawiedliwości rozdzielczej i wymiennej w stosunkach pracy.

Słowa kluczowe: godziwe wynagrodzenie; sprawiedliwość rozdzielcza; Europejska Karta Społeczna
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.1
JEL: K31

Artykuł zawiera wykładnię zasady uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy określonej w art. 182 kodeksu pracy, z objaśnieniem jej statusu prawnego oraz występujących w tym przepisie pojęć. Za główny przedmiot w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 182 k.p., autor uznaje ustawę z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, będącą podstawą tworzenia rad pracowników. Rady te są jednak powoływane w coraz węższym zakresie. Autor zgłasza propozycje, które mogą się przyczynić do ożywienia tej instytucji, należącej do standardu unijnego prawa pracy.

Słowa kluczowe: partycypacja; rady pracowników; informacja i konsultacja; zbiorowe prawo pracy