Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Krzysztof Kurosz
ORCID: 0000-0003-0605-3392

Doktor nauk prawnych, adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Sędzia orzekający w XXII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie. Autor ponad 30 publikacji dotyczących prawa cywilnego, ochrony dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej, w tym dwóch monografii pt. Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat własności (INP PAN, 2021) oraz Artystyczne wykonanie utworu. Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców (LexisNexis, 2014). W 2012 r. przyznano autorowi nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską. Jest laureatem wyróżnienia w plebiscycie „Obywatelski Sędzia Roku 2020” organizowanym przez Fundację Court Watch. Ekspert zewnętrzny Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.6
JEL: K31

Od czasu pierwszych wyroków z 14 marca 2017 r., dotyczących symboli religijnych w miejscu pracy (C-157/15 i C-188/15) TSUE konsekwentnie rozwija linię orzeczniczą przychylną zasadzie neutralności. Autorzy stawiają tezę, że TSUE w swym orzecznictwie różnicuje sektor prywatny i publiczny. W przypadku sektora prywatnego dążenie przedsiębiorcy do postrzegania go przez klientów jako neutralnego jest zgodnym z prawem celem (art. 16 KPP). Pracodawca musi jednak dodatkowo wykazać, że istniała rzeczywista konieczność wprowadzenia polityki neutralności, związana ze zobiektywizowanymi potrzebami lub oczekiwaniami klientów albo koniecznością łagodzenia ryzyka konfliktów między pracownikami. W przypadku sektora publicznego (władzy publicznej) dążenie do neutralności (w tym neutralności wykluczającej – również w relacjach z innymi pracownikami) jest uznawane za usprawiedliwiony cel bez konieczności wykazania innej potrzeby.

Słowa kluczowe: wolność religijna; dyskryminacja; polityka neutralności; symbole religijne