Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Magdalena Dobrzyńska
ORCID: 0000-0001-5390-3885

Mgr Magdalena Dobrzyńska, pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — PIB, magister Stosunków Międzynarodowych oraz Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Northeastern Illinois University (USA) i Sciences Po (Francja), uczestniczka programu Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego TransFormation.doc, realizowanego na University of Alberta (Kanada).

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.3
JEL: J28, K32

Postępująca cyfryzacja gospodarki i kształtowanie się tzw. gospodarki współdzielenia skutkuje pojawieniem się nowych form zatrudnienia na rynku pracy. Jedną z nich jest praca platformowa (crowd employment), w której popyt i podaż na usługi spotykają się za pośrednictwem internetowej platformy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie wyzwania dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy niesie pojawienie się i potencjalny rozwój pracy platformowej w Polsce. Autorka w pierwszej kolejności podejmuje próbę doprecyzowania zjawiska pracy platformowej, a następnie na podstawie dostępnych badań opisuje rozwój pracy platformowej w Polsce oraz charakteryzuje obszary wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w tej formie zatrudnienia.

Słowa kluczowe: praca platformowa; niestandardowe formy zatrudnienia; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczeństwo pracy; przepisy dotyczące bhp