Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.6
JEL: K31

Mediacja jako jedna z form rozwiązywania sporów indywidualnych w prawie pracy

Do sporów i konfliktów dochodzi we wszystkich ludzkich relacjach, w związku z tym nieuniknione są także spory w miejscu pracy. Najprostszą, najmniej kosztowną i w gruncie rzeczy jedną z najskuteczniejszych możliwych reakcji na rodzący się konflikt w pracy jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Mediacja w przeciwieństwie do postępowania sądowego nie ma sztywnych ram proceduralnych, jest bardziej elastyczna, mniej sformalizowana. Celem artykułu jest ukazanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów indywidualnych z zakresu prawa pracy, która z powodzeniem powinna być stosowana w przypadku powstania sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Jak dotąd, mediacja często jest niedoceniana zarówno przez pracowników jak i pracodawców, którzy zwyczajowo jako metodę rozwiązania sporu w pierwszej kolejności obierają drogę sądową.

Słowa kluczowe: mediacja; prawo pracy; spory indywidualne; pracownik; pracodawca

Bibliografia

Bibliografia/References

Bakuń-Nawłoka, U. (2019). Wybrane aspekty sądowych i pozasądowych sposobów rozwiązywania indywidualnych sporów pracowniczych. W: J. Helios, W. Jedlecka i A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne. http://www.bibliotekacyfrowa.l/publication/103015 (15.08.2020).

Balicki, R. (2014). Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami. W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Wrocław. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/show-content/publication/-53082?id=53082 (15.08.2020).

Baran, K. W. (2003). Procesowe prawo pracy. Kraków.

Baran, K. W. (2006). Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Baran, K. W. (2013). Procesowe prawo pracy. W: K. W. Baran (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism. Warszawa: Wolters Kluwer.

Benedikt, A. (2006). Negocjacje i mediacje w administracji. Wrocław.

Białecki, M. (2012). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Błaszczak, Ł. (2008). Charakter prawny o umowy o mediację. ADR. Arbitraż i Mediacja, (1) http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/18/Charakter_prawny_umowy_o_mediacje. pdf (15.08.2020).

Broński, W. (2016). Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Roczniki Nauk Prawnych, 26(4). https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8091/8044 (15.08.2020). https://doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-2

Cybulko, A. (2018). Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społecznej. Warszawa. https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3209/3402-DR-SC-ISNS-227699.pdf?sequence=1 (15.08.2020).

Ereciński, T. (2012). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa.

Gmurzyńska, E. (2018). Etapy mediacji. W: E. Gmurzyńska i R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gołąb, S. i Wustanowski, Z. (1933). Kodeks sądów polubownych. Kraków. Za: Łabenda, K. (2013). Rozstrzyganie sporów konsumenckich w postępowaniach niejudykacyjnych. Zarys problemu. http://cejsh.icm.edu. pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-77a2fb35-5623-46 (15.08.2020).

Goździewicz, G. (2005). Mediacja i arbitraż w polskim prawie pracy. W: G. Goździewicz (red.), Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Lublin.

Hołda-Wydrzyńska, A. (2015). Mediacja w sprawach gospodarczych. W: A. Torbus (red.), Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka — teoria — perspektywy. Warszawa. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/issue/journalissue-cfa8a622-c386-4e07-a540-5321b0ca2ace (15.08.2020).

Kalisz, A. i Zienkiewicz, A. (2009). Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Knapczyk, E. (2012). Instytucja mediacji jako „żywy przepis”, a nie „martwy zapis” — jak wypracować dogodną płaszczyznę pomiędzy teorią i praktyką? Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (1). http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cbfdf30c- 4463-4ed6-8cfb-0a2d30660513/c/15. _Knapczyk. pdf (15.08.2020).

Krata, A. (2004). Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Cechy i umiejętności mediatora a skuteczność mediacji. Temidium, 1(32).

Macyszyn, M. i Śledzikowski, M. (2015). Umowa o mediację w prawie polskim — wybrane zagadnienia. ADR. Arbitraż i Mediacja, (3).

Majewski, A. i Mularczyk, K. (2010). Mediacja jako ADR w prawie pracy. ADR. Arbitraż i Mediacja, (3). http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/139/Mediacja_jako_ADR_w_prawie_pracy.pdf (15.08.2020).

Malaga, P. i Mól, A. (2008). Sposoby i skutki wszczęcia mediacji. ADR. Arbitraż i Mediacja, (4). http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/57/Sposoby_i_skutki_wszczecia_mediacji.pdf (15.08.2020).

Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa.

Maniewska, E. (2018). Komentarz do art. 84 k.p. W: K. Jaśkowski i E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX-el.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2019). Ewidencja spraw 2011–2018. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. (07.02.2020).

Ministerstwo Sprawiedliwości (2020). Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych. Sądy rejonowe i okręgowe w latach 2006–2019. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ (10.10.2020).

Moore, Ch. W. (2016). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa.

Morawski, L. (1999). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa.

Morek, R. (2018). Wprowadzenie. W: E. Gmurzyńska i R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Raczkowski, M. (2014). W: M. Gersdorf, M. Raczkowski i K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Sobczak, E. (2017). Społeczny rozwój mediacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2(25). https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.15

Suchanek, M. (2018). Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych. Studia Administracyjne, (10). https://doi.org/10.18276/sa.2018.10–09

Szumlicz, T. (2006). Polubowne rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń. Monitor Ubezpieczeniowy, (28). https://rf.gov.pl/files/253__90__Monitor_Ubezpieczeniowy_nr_28.pdf (15.08.2020).

Waszkiewicz, P. (2018). Zasady mediacji. W: E. Gmurzyńska i R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Weitz, K. i Gajda-Roszczynialska, K. (2015). Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. W: A. Torbus (red.), Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka — teoria — perspektywy. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę