Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW
ORCID: 0000-0001-9814-5627

Dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2016–2018, autorka i współautorka kilku komentarzy, monografii oraz ponad 60 innych publikacji z zakresu prawa pracy.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.4
JEL: J50, J51, J52

Artykuł odnosi się do statusu prawnego zakładowej organizacji związkowej. Jego celem jest ukazanie genezy powstania struktur związkowych w firmach. Dotyczy on sytuacji związków zawodowych po drugiej wojnie światowej. Autorka analizuje regulacje dotyczące statusu i kompetencji organizacji związkowej. Zwraca uwagę na długotrwały proces, który wpłynął na obecną pozycję związków zawodowych w firmach. Podkreśla rolę związków zawodowych względem innych przedstawicielstw pracowniczych. Zauważa, że wiele kompetencji związkowych wywodzi się z poprzedniego ustroju. Ma to oczywiście wpływ na prowadzenie dialogu społecznego w społecznej gospodarce rynkowej. Zdaniem autorki konieczne jest wprowadzenie zmian, które ułatwią relacje związków zawodowych z pracodawcą.

Słowa kluczowe: związki zawodowe; zakładowa organizacja związkowa; dialog społeczny; rady pracowników; szczególna ochrona stosunku pracy; partycypacja w zarządzaniu
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.7.1
JEL: K31

Pandemia wirusa COVID-19 rodzi potrzebę szerszej ochrony pracowników przed chorobą. Pracodawcy na masową skalę zaczęli stosować metody kontroli pomiaru temperatury, a nawet testy na obecność wirusa. W przestrzeni publicznej pojawiała się dyskusja o dopuszczalności kontroli z uwagi na ochronę prawa do prywatności. W artykule autorka zwraca uwagę na wartości chronione w prawie i ich znaczenie w sytuacji społecznego zagrożenia.

Słowa kluczowe: COVID-19; kontrola; umowa o pracę; prawo do prywatności; bezpieczeństwo i higiena pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.4
JEL: J70, J71, J83, K15, K31

Bezprawne zachowania pracodawcy lub przełożonych w miejscu pracy mogą wywoływać reakcję chorobową u pracownika będącą następstwem długotrwałego stresu. W kodeksie pracy przewidziano szczególne regulacje mające na celu ograniczenie patologicznych zjawisk. Z tytułu mobbingu, dyskryminacji, w tym molestowania, przysługuje pracownikowi roszczenie o odszkodowanie. Ma on także prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, co z wielu względów, przede wszystkim dowodowych, okazuje się skuteczniejszym rozwiązaniem. Nie wszystkie przypadki bezprawności w pracy można bowiem zakwalifikować jako mobbing lub dyskryminację. Ponadto dorobek orzecznictwa i teorii prawa cywilnego dotyczący zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia okazuje się niezwykle przydatny w procesie.

Słowa kluczowe: stres; rozstrój zdrowia; mobbing; wypalenie zawodowe; odszkodowanie; związek przyczynowy